HØRING | Arkiv HUMLEBÆK

Opdateret: 24. juli 2020

Fredensborg Byråd har i henhold til Planloven vedtaget at offentliggøre et forslag til lokalplan H113 – Boliger på Nyvej.
 
Lokalplanens formål
Lokalplanen har til formål, at udlægge byggefelter til 10 boliger, i form af dobbelthuse og kædehuse. Derudover er formålet at regulerer bebyggelsens omfang, højde og placering samt bebyggelsens ydre fremtræden.

Væsentlige elementer er derudover at sikre forsinkelse og håndtering af regnvand samt nedrivning af den eksisterende bebyggelse.
 
Fremlæggelse og indsigelsesfrist
Forslag til lokalplan H113 er fremlagt i offentlig høring fra den 8. juli 2020 til den 4. september 2020.
Indsigelser, ændringsforslag eller bemærkninger til forslag til lokalplan H113 skal sendes til Fredensborg Kommune, plan@fredensborg.dk senest den 4. september 2020 og vil herefter indgå i Fredensborg Kommunes endelige behandling af forslaget.

Efter udløbet af indsigelsesfristen kan Fredensborg Kommune efter fornyet behandling af forslag til lokalplan H113 vedtage planen endeligt.
 
Hvis der rettidigt er fremsat indsigelser eller ændringsforslag til lokalplanrevisionen, kan Fredensborg Kommunes endelige vedtagelse tidligst ske 4 uger efter udløbet af indsigelsesfristen.
 
Borgermøde
Der afholdes et digitalt borgermøde i høringsperioden.
Det digitale borgermøde vedr. forslag til Lokalplan H113 for Boliger på Nyvej, bliver torsdag den 20. august kl. 17.30-18.30.

Mødet vil foregå live på Fredensborg Kommunes Facebookside samt på kommunens hjemmeside under www.fredensborg.dk/digitalemøder.
Lokalplanens midlertidige retsvirkninger
Indtil forslag til lokalplan H113 er endeligt vedtaget af Byrådet, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde der kan foregribe den endelige plans indhold.
Efter § 17 i Planloven gælder et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. De eksisterende lovlige forhold på en ejendom, samt den lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil. Når fristen for at fremkomme med bemærkninger er udløbet, kan Byrådet give tilladelse til udnyttelse i overensstemmelse med planforslaget.
 
Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra datoen for offentliggørelsen af lokalplanforslaget og indtil planen er endeligt vedtaget, dog højst indtil 1 år efter offentliggørelsen.
 
Miljøvurdering
Der er foretaget en screening af lokalplanforslaget efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det er vurderet, at det i henhold til lovens § 8, stk. 2 ikke er nødvendigt at foretage en egentlig miljøvurdering af lokalplanforslaget, idet planforslaget alene fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, da:
  • Bebyggelsen ikke vil have en sandsynlig eller væsentlig miljøbelastning på arealet eller omgivelserne.
  • Arealet er i tilknytning til eksisterende bebyggelse og byområde i øvrigt.
  • Bebyggelsen vil ikke have væsentlig påvirkning på de eksisterende forhold ifbm. trafik, natur, landskab mv.

Klagevejledning til miljøvurdering
I henhold til planlovens § 58 kan du påklage afgørelsen om, at lokalplanforslaget ikke skal mil-jøvurderes, jf. miljøvurderingslovens § 10, til Planklagenævnet. Planklagenævnet bliver sekretariatsbetjent af Nævnenes Hus.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk, www.virk.dk eller naevneneshus.dk. Kun i særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv, Egevangen 3B, 2980 Kokkedal eller plan@fredensborg.dk.
 
Det er Planklagenævnet, der afgør om en borger kan fritages.

Klageberettigede er myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver, der har en væsentlig individuel interesse i sagens udfald.
 
Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering. Det koster 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer at klage. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet
 
Ønsker du at prøve afgørelsen ved domstolene, skal du have anlagt søgsmål inden 6 måneder fra offentliggørelsen af den endeligt vedtagne lokalplan.
Der kan læses mere om forholdene ved at klage her: http://naevneneshus.dk/planklagenaevnet.
 
Clipart Se lokalplanforslaget her

Se lokalplanforslaget her