HØRING | Arkiv HUMLEBÆK

Opdateret: 11. september 2019

Fredensborg Byråd har den 14. december 2015 i henhold til Planloven vedtaget at fremlægge et forslag til Lokalplan H109 – Pleje- og rehabiliteringscenter ved Boserupvej samt tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013 i offentlig høring.
Lokalplanens formål
Formålet med lokalplanen er at skabe mulighed for placering af byggeri til offentlige formål som eksempel pleje- og rehabiliteringscenter, lægepraksis, café med tilhørende færdselsarealer og friarealer, sikre at byggeriet og arealer disponeres og udformes med vægt på bæredygtighed, mangfoldighed, social kontakt og arkitektonisk kvalitet samt sikre, at der tages særligt højde for indpasningen af byggeriet og arealer i forhold til den eksisterende by og det omgivende landskab.

Borgermøde
Der afholdes borgermøde om planforslagene den 28. januar 2016 kl 17.30 til 19 på Baunebjergskolen, Baunebjergvej 401, i Humlebæk.

Fremlæggelse og indsigelsesfrist
Fra 5. januar 2016 til 8. marts 2016 er lokalplanforslaget samt kommuneplantillæg nr. 11 endvidere fremlagt til offentligt eftersyn på kommunens biblioteker, hvor det kan gennemses inden for de normale åbningstider. Eksemplarer af lokalplanforslaget kan rekvireres ved henvendelse til Center for Plan- og Miljø på Rådhuset, Egevangen 3B, 2980 Kokkedal, telefon 72 56 50 00.
Indsigelser imod eller ændringsforslag til lokalplanforslaget skal sendes til Fredensborg Kommune, Center for Plan- og Miljø, Egevangen 3B, 2980 Kokkedal eller plan@fredensborg.dk senest 8. marts 2016 og vil herefter indgå i byrådets endelige behandling af forslaget.
Efter udløbet af indsigelsesfristen den 8. marts 2016 kan byrådet efter fornyet behandling af planforslagene vedtage planerne endeligt. Hvis der rettidigt er fremsat indsigelser eller ændringsforslag til planforslagene, kan byrådets vedtagelse tidligst ske 4 uger efter udløbet af indsigelsesfristen.

Borgermøde
Der afholdes borgermøde om planforslagene den 28. januar 2016 kl 17.30 til 19 på Baunebjergskolen, Baunebjergvej 401, i Humlebæk.

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger
Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget af byrådet, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der kan foregribe den endelige plans indhold. Efter § 17 i planloven gælder et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. De eksisterende lovlige forhold på en ejendom, samt den lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil. Når fristen for at fremkomme med bemærkninger er udløbet, kan byrådet give tilladelse til udnyttelse i overensstemmelse med planforslaget. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra datoen for offentliggørelsen af lokalplanforslaget og indtil planen er endeligt vedtaget, dog højst indtil 1 år efter offentliggørelsen.

Miljøvurdering
Fredensborg Kommune har foretaget en screening af lokalplanforslaget efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det er vurderet, at det i henhold til lovens § 3, stk. 2 ikke er nødvendigt at foretage en egentlig miljøvurdering af lokalplanforslaget, idet planforslaget alene fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Der er i lokalplanen fastsat bestemmelser som begrænser de miljømæssige konsekvenser af planen.

Klagevejledning til miljøvurdering
Afgørelsen om, at lokalplanforslaget ikke skal miljøvurderes, kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet gennem Klageportalen, som du finder på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk samt på www.borger.dk og www.virk.dk. Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål. Klagefristen er 4 uger fra afgørelsen er meddelt. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis ret i klagen.
Ønskes afgørelsen om miljøvurdering indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen.