HØRING | Arkiv FREDENSBORG

Opdateret: 21. juni 2016

Fredensborg Byråd har den 20. juni 2016 vedtaget at fremlægge forslag til tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 i offentlig høring.

Formålet med kommuneplantillægget er at skabe grundlag for omdannelse af ejendommen Kongevejen 2 i Fredensborg fra erhverv til boligområde samt at fastsætte rammer for tilvejebringelse af en ny lokalplan for ny boligbebyggelse på ejendommen.

Området er i den nuværende kommuneplanramme FE 05 fastlagt til erhvervsformål. Med Kommuneplantillæg nr. 14 erstattes del af rammeområde FE 045 med nyt rammeområde FB 42 til boligformål. Samtidig ændres kommuneplanens rækkefølge for bebyggelse og ændret anvendelse af arealer til by-formål for Fredensborg By.

Miljøvurdering
Fredensborg Kommune har foretaget en screening af forslag til kommuneplantillæg nr. 14 efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det er vurderet, at det i henhold til lovens § 3, stk. 2 ikke er nødvendigt at foretage en egentlig miljøvurdering af kommuneplantillægget, idet planforslaget alene fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Klagevejledning til miljøvurdering
Afgørelsen om, at kommuneplantillægget ikke skal miljøvurderes, kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, men klagen skal sendes til Fredensborg Kommune. Du kan klage på to forskellige måder:
- Gennem Klageportalen, som du finder på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside nmkn.dk,
- Send en mail til plan@fredensborg.dk eller et brev til Fredensborg Kommune, Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv, Egevangen 3B, 2980 Kokkedal.

Fredensborg Kommune behandler herefter klagen og sender sagen til Natur- og Miljøklage-nævnet vedlagt kommunens udtalelse, samt de dokumenter der er indgået i sagens bedøm-melse. Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål. Klagefristen er 4 uger fra afgørelsen er meddelt.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelsen af klagen sende en opkrævning på gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er mod-taget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis ret i klagen.

Ønskes afgørelsen om miljøvurdering indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

 

Clipart Kommuneplantillæg nr. 14

Kommuneplantillæg nr. 14