HØRING | Arkiv KOKKEDALNIVÅHUMLEBÆKFREDENSBORGLANDOMRÅDET

Opdateret: 3. marts 2016

Byrådet i Fredensborg Kommune har d. 29. februar 2016 vedtaget at sende "Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Fredensborg Kommune" i offentlig høring i 12 uger.

Forslaget til indsatsplan er i offentlig høring i perioden fra den 3. marts til og med den 26. maj 2016.

Indsatsplanens formål
Indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse er en handleplan, som bekriver de nødvendige indsatser for at sikre tilstrækkelige, uforurenede og beskyttede drikkevandsressourcer i Fredensborg Kommune. Der er udpeget 2 indsatsområder i kommunen. Et indsatsområde er et område, hvor der er sammenfald mellem de sårbare grundvandsområder med mindre end 5-10 m beskyttende lerlag, og områder med landbrugsdrift. Indsatsområderne er udpeget i forbindelse med statens kortlægning af grundvandet i Fredensborg Kommune.


Borgermøde
Der afholdes borgermøde med berørte lodsejere om Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i høringsperioden, nærmere information følger.

Fra 3. marts 2016 til 26. maj 2016 er forslag til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Fredensborg Kommune, 2016-2021 i høring.

Hvis du har bemærkninger, indsigelser og forslag til ændringer af planen, kan du sende dem til Fredensborg Kommune, Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv, Egevangen 3B, 2980 Kokkedal, eller til vandognatur@fredensborg.dk senest den 26. maj 2016 og vil herefter i fornødent omfang blive indarbejdet i indsatsplanen inden byrådet efter fornyet behandling af forslaget til indsatsplan kan vedtage indsatsplanen endeligt.

Miljøvurdering
Indsatsplanen er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Fredensborg Kommune har foretaget en screening af indsatsplanen, der viser, at der ikke er risiko for miljøpåvirkning som følge af planen. Derfor er der ikke udarbejdet en miljøvurdering. Afgørelsen er truffet på baggrund af lovens § 3, stk. 2.


Klagevejledning til afgørelse om at indsatsplanen ikke miljøvurderes
Afgørelsen om, at Indsatsplanen ikke skal miljøvurderes, kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet gennem Klageportalen, som du finder på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk samt på www.borger.dk og www.virk.dk. Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål.

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsen er meddelt. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis ret i klagen.
Ønskes afgørelsen om miljøvurdering indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

 

Clipart Forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Clipart SMV - forundersøgelse

SMV - forundersøgelse