TILLADELSE | Arkiv FREDENSBORG

Opdateret: 9. marts 2018

Se området her

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget ønsker at ændre anvendelsen af ejendommen 1ce, Asminderød By, Asminderød i Fredensborg fra lokalcenter til bydelscenter, således at eksisterende dagligvarebutik på 3000 kvm kan udvides til ca. 4600 kvm. En ændret anvendelse af ovenstående ejendom forudsætter at kommuneplanen ændres.

Baggrund

SuperBrugsen i Fredensborg har anmodet om at få udarbejdet plangrundlag, således at den eksisterende butik kan udvides. Ønskerne om en udvidelse skyldes at butikken er blevet for lille i forhold til antallet af kunder.

Den planmæssige begrundelse for at tilvejebringe plangrundlag, således at dagligvarebutikken kan udvides, er følgende:

  • SuperBrugsen i Fredensborg spiller en væsentlig rolle for dagligvareforsyningen i området. Butikken er af betydning for både bosiddende, boligsøgende samt for arbejdspladser i Fredensborg.
  • Den ønskede udvidelse er hensigtsmæssigt placeret i forhold til de nære omgivelser. De planlagte tilbygninger omkranser varegården og afskærmer dermed det sydlige boligområde for eventuelle støjgener. Herudover er der allerede nu opsat støjskærme syd og øst for dagligvarebutikken.

Projektet
Den nuværende bygning på matr. 1ce, Asminderød By, Asminderød udbygges mod øst og vest. Herved kommer dagligvarebutikkens bygningskrop til at løbe langs med det sydlige skel til et nyt boligområde. På bygningens nordside planlægges varegård og på østsiden bibeholdes den eksisterende parkeringsplads. Butikken har i dag et bruttoetageareal på 3.000 kvm. Med den ønskede udvidelse vil butikken få et bruttoetageareal på ca. 4.600 kvm. Skal dette ønske imødekommes vil det kræve udarbejdelse af en ny lokalplan samt et tillæg til Kommuneplan 2017. SuperBrugsen har på eget initiativ allerede nu opsat støjhegn langs ejendommens sydlige og østlige side mod nærtliggende boligområder. Vejadgangen til området vil fortsat ske fra Humlebækvej via. Kongevejen, Langstrupvej eller mindre veje mod øst.

Ændring af kommuneplanen
Ejendommenes nuværende anvendelse er reguleret af bestemmelserne i ramme FC 06 og retningslinje 1.3.13, 1.3.15, 1.3.17  i Fredensborg Kommuneplan 2017 og af Lokalplan F42. Jævnfør kommuneplanrammen, retningslinjerne og lokalplanen må ejendommen anvendes til butiksformål med maks. butiksbygning på 3000 kvm.

En anvendelse af ejendommen til en dagligvarebutik på ca. 4600 kvm er ikke i overensstemmelse med gældende planlægning.

Hvis det skal være muligt, at udvide den eksisterende butik, skal der udarbejdes et nyt plangrundlag, der fastlægger anvendelsen til formålet. Det vil sige, at kommuneplanens rammebestemmelser og retningslinjer ændres og at der udarbejdes en ny lokalplan.

Ved ændring af kommuneplanen (som ikke er ”mindre ændringer”) skal kommunen iflg. Planlovens § 23c gennemføre en forudgående offentlighed (indkalde til idéer og forslag til planlægningen), inden tillægget udarbejdes.

Det er et vurderingsspørgsmål, om der er tale om en ”mindre ændring”. I dette tilfælde er der tale om ændret anvendelse fra lokalcenter til bydelscenter. Dette er en planmæssig ændring af detailhandelsstrukturen for Fredensborg, og det vurderes derfor ikke at kunne betegnes som en ”mindre ændring”.

Høring
Kommunen sender hermed de planlagte ændringer af kommuneplanen i forudgående høring, jf. Planlovens § 23c.
Idéer og forslag mv. skal sendes til Fredensborg Kommune på e-mail plan@fredensborg.dk eller til Rådhuset, Egevangen 3b, 2980 Kokkedal, så de er os i hænde senest d. 23. marts 2018.

Den videre proces
Høringssvarene vil indgå i forbindelse med udarbejdelse af de konkrete forslag til kommuneplantillæg og lokalplan.
Når planforslagene er klar vil de blive fremlagt i 8 ugers offentlig høring. Planforslagene forventes endelig vedtaget 3. kvartal 2018.