HØRING | Arkiv LANDOMRÅDET

Opdateret: 1. marts 2018

I forbindelse med byggemodning af Teglbakken i Nivå er der søgt om at bortpumpe overfladevand fra arealet til nærliggende grøft. Fredensborg Kommune vurderer at der godt kan gives tilladelse til dette og sender hermed projekt i 4 ugers offentlig høring. 

Projektet er desuden VVM screenet og det vurderes at der ikke kræves en vvm redegørelse for gennemførelse af projektet.

Klagevejledning
Fredensborg Kommunes afgørelse om ikke VVM-pligt kan påklages senest 4 uger efter at afgørelsen er offentliggjort.

Klageberettigede er enhver med interesse i sagens udfald herunder erhvervs og vækstministeren, samt visse landsdækkende foreninger og organisationer jf. planlovens § 59 stk. 1 og 2. 

Hvis du ønsker at klage over Fredensborg Kommunes afgørelse kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via klageportalen på forsiden af www.nmkn.dk. Her bruger du linket til virk.dk eller borger.dk og logger på med NEM-ID 
Klagen sendes gennem klageportalen til den myndighed der har truffet afgørelse i sagen.
Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 hvis du er privat person og kr. 1800 hvis du er en virksomhed eller organisation. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage.

Ansøger vil ved klagefristens udløb få besked, såfremt der er modtaget klager.

Clipart Se høringen

Se høringen