HØRING | Arkiv FREDENSBORG

Opdateret: 29. november 2016

Byrådet har den 31. oktober 2016 besluttet at sende forslag til tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 i offentlig høring.

Forslaget vedrører 94 nye ejendomme i Asminderødhave i Fredensborg. Hensigten med tillægget er at kloakere ejendommene, således at spildevand afledes til kloak og tagvand og vejvand delvist nedsives i området.  Kloakeringsformen medvirker til at mindske belastningen på kloakkerne i en fremtid med kraftigere regn. De berørte ejendomme ligger indenfor kloakopland, som nu bliver udlagt som 3 kloakoplande.

Høringsperiode
Forslag til tillæg nr. 7 er i offentlig høring i 8 uger i overensstemmelse med reglerne i miljøbeskyttelsesloven (LEK nr. 1189 af 27. september 2016) og spildevandsbekendtgørelsen (BEK nr. 726 af 1. juni 2016).

I høringsperioden har berørte parter mulighed for at kommentere forslaget over for byrådet.

Indkomne kommentarer vil indgå i byrådets endelige behandling af tillægget.

Miljøvurdering
Kommunen afgør samtidig og i henhold til lov om planer og programmer, at nærværende tillæg til spildevandsplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Begrundelsen er, at tillægget alene indeholder mindre ændringer til kommunens spildevandsplan 2011-2020, og at ændringerne ikke vurderes at kunne få negativ indvirkning på miljøet. Denne afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden for 4 uger fra offentliggørelsen, dvs. senest den 27. december 2016. En eventuel klage skal sendes til Natur- og Miljøklagenævnet via Klageportalen på hjemmesiden www.nmkn.dk inden klagefristens udløb. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelse.

Clipart • Forslag til tillæg nr. 7 til spildevandsplan 2011-2020

• Forslag til tillæg nr. 7 til spildevandsplan 2011-2020