HØRING | Arkiv LANDOMRÅDET

Opdateret: 21. september 2020

Fredensborg Kommunes Plan-, Miljø- & Klimaudvalg har på mødet den 14. september 2020 vedtaget, i henhold til Planloven, at offentliggøre et forslag til Tillæg 1 til Lokalplan nr. 37 for Karlebo landsby.

 
Lokalplantillæggets formål
Formålet med lokalplantillægget er at muliggøre opførelse af ét enfamiliehus på Karlebovej 23, matr.nr. 26b, Karlebo By, Karlebo. Lokalplantillægget ændrer arealets anvendelse fra offentligt formål (kommunal materielplads) til boligformål.
Med vedtagelse af Tillæg 1 til Lokalplan nr. 37 vil den primære del af arealet på Karlebovej 23 indgå i lokalplanens område 1, i stedet for område 3. Den nordlige del af matriklen udlægges til boligformål og omfattes af lokalplanens bestemmelser for område 1 samt bestemmelserne anført i Tillæg 1. En mindre del af matriklen mod syd udlægges til et nyt område 4, nærrekreativt område, der reguleres ved Tillæg 1.   

Lokalplanforslaget kan ses på kommunens hjemmeside www.fredensborg.dk
Fra den 21. september 2020 til den 16. november 2020 er lokalplanforslaget fremlagt i offentlig høring.
Indsigelser eller bemærkninger til forslag til Tillæg 1 til Lokalplan nr. 37 skal sendes til Fredensborg Kommune på mail: plan@fredensborg.dk senest 16. november 2020 og vil herefter indgå i byrådets endelige behandling af forsla-get.
Efter udløbet af indsigelsesfristen kan byrådet, efter fornyet behandling af forslaget til lokalplantillægget, vedtage dette.
Hvis der rettidigt er fremsat indsigelser eller bemærkninger til forslaget til lokalplantillægget, kan byrådets vedtagelse tidligst ske 4 uger efter udløbet af indsigelsesfristen.

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger
Indtil lokalplantillægget er endeligt vedtaget af Byrådet, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der kan foregribe den endelige plans indhold. Efter § 17 i Planloven gælder et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen.
De eksisterende lovlige forhold på en ejendom samt den lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil. Når fristen for at fremkomme med bemærkninger er udløbet, kan Byrådet give tilladelse til udnyttelse i overensstemmelse med planforslaget.
 
Miljøvurdering
Der er foretaget en screening af forslaget til Tillæg 1 til Lokalplan nr. 37 efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det vurderes, at det i hen-hold til lovens § 8, nr. 3 stk. 2 ikke er nødvendigt at foretage en egentlig mil-jøvurdering af forslaget til lokalplantillægget, idet lokalplantillægget alene ændrer og fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan, som vurderes ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
 
Afgørelsen er offentliggjort samtidig med forslag til Tillæg 1 til Lokalplan nr. 37 for Karlebo landsby.
 
Klagevejledning
Hvad kan der klages over?
Miljøvurdering
Du kan klage over afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering af planforslagene.
Retlige spørgsmål
Du kan klage over retlige spørgsmål i forhold til planforslaget. Det vil sige, at du kan klage hvis du mener, at lovens krav til planen ikke bliver opfyldt, f.eks.:
  • lovkrav til planens indhold,
  • lovkrav til procedurer,
  • lovkrav til offentliggørelse
     
Hvem kan klage?
Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver, der har en væsentlig individuel interesse i sagens udfald.
 
Hvem er klageinstans?
Planklagenævnet.
 
Hvordan klager man?
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. På borger.dk skal du søge efter ’Klageportal’. Kun i særlige til-fælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmod-ning til Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv, Egevangen 3B, 2610 Kokke-dal. Det er Planklagenævnet, der afgør om en borger kan fritages.
 
Hvad er klagefristen?
Miljøvurdering
Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering.
Retlige spørgsmål
Klagefristen vedrørende retlige spørgsmål er 4 uger fra offentliggørelsen af de endeligt vedtagne planer. Den endelige vedtagelse af planforslaget kan først ske, når høringsperioden er slut og alle indkomne indsigelser er blevet behandlet.
 
Hvad er lovgrundlaget?
Planloven og miljøvurderingsloven.
 
Hvad koster det at klage?
900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på http://www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet.
 
Søgsmålsfrist
Ønsker du at prøve afgørelsen ved domstolene, skal du have anlagt søgsmål inden 6 måneder fra offentliggørelsen af den endeligt vedtagne lokalplan.
 
Clipart Se lokalplan nr. 37 med tillæg 1

Se lokalplan nr. 37 med tillæg 1