HØRING | Arkiv

Opdateret: 12. juni 2018

Fredensborg Kommune og Fredensborg Forsyning har udarbejdet et forslag til Klimatilpasningsplan 2018 samt Kommuneplantillæg nr. 4 om klimatilpasning. 

I forslag til Klimatilpasningsplan 2018 er der fokus på indsatser ifm. øgede regnmængder i byområderne, kysten, beredskabet samt dataindsamling og undersøgelser, der kan forbedre vidensniveauet om behovet for klimatilpasning i kommunen. 

Forslagene er godkendt af Byrådet den 30. april 2018 og sendes i 8 ugers offentlig høring i perioden 12. juni 2018 til og med 7. august 2018.
Henvendelser og høringssvar om klimatilpasningsplanen og kommuneplantillægget kan sendes til klimatilpasning@fredensborg.dk. Se kommuneplantillægget samt forslaget til klimatilpasningsplanen herunder. 

Indkomne kommentarer vil indgå i Byrådets endelige behandling af planerne.

Afgørelse om at planerne ikke er omfattet af miljøvurdering 

Fredensborg Kommune afgør samtidig i henhold til lov om planer og programmer (LBK nr. 448 af 10. maj 2017), at planerne ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Begrundelsen er, at ændringerne ikke vurderes at kunne få negativ indvirkning på miljøet ud fra en screening af planernes forventede effekt på en række miljøparametre.

Denne afgørelse kan påklages 4 uger fra offentliggørelsen, dvs. senest den 6. juli 2018.
Miljøscreeningen af planerne samt klagevejledning til afgørelsen om miljøvurdering kan ses herunder.

Clipart Se tillæg nr. 4 Klimatilpasning

Se tillæg nr. 4 Klimatilpasning

Clipart Se forslag til Klimatilpasningsplan

Se forslag til Klimatilpasningsplan

Clipart Se miljøscrening

Se miljøscrening