HØRING | Arkiv LANDOMRÅDET

Opdateret: 21. december 2016

Kommunen har d. 8. september 2016 modtaget en høring vedr. privat skovrejsning fra SVANA (sag nr. svana-335-05329). Området er i dag juletræsplantage, men i kommuneplanen udpeget som areal, hvor der ønskes skovrejsning .

Kommunen godkender skovrejsningen.

Klagevejledning
Klage over afgørelsen, der er truffet i henhold til Planloven skal indgives til Natur- og Miljøklagenævnet senest 4 uger fra denne offentliggørelse.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Fredensborg Kommune.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Fredensborg Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Clipart Se VVM-screeningen

Se VVM-screeningen