HØRING | Arkiv LANDOMRÅDET

Opdateret: 4. marts 2019

Fredensborg Kommune har i henhold til Planlovens § 24 vedtaget at offentliggøre forslag til revision af Lokalplan nr. 31 for Avderød Landsby

Formålet med denne revision af lokalplan nr. 31 er, at danne det planlæg-ningsmæssige grundlag for opførelse af en idrætshal i forbindelse med be-handlingsinstitutionen Dyssegården. Revisionen består primært i at tilføje lokalplanbestemmelser til den gældende lokalplan nr. 31, og tilføje et kortbilag med et byggefelt. 

I forbindelse med den endelige vedtagelse af revision af lokalplan nr. 31 får den samlede lokalplan for Avderød Landsby nyt navn. Fremadrettet hedder lokalplanen for Avderød landsby – ”Lokalplan L104 for Avderød landsby”.  Indholdet i L104 vil bestå af den gamle lokalplantekst fra lokalplan nr. 31 og bagerst i hæftet de nye ændringer i forhold til idrætshallen. 

Offentlig høring
Forslag til revision af lokalplan nr. 31 kan ses på kommunens hjemmeside ( Her).

Forslag til revision af lokalplan nr. 31 er fremlagt i offentlig høring fra den 4. marts 2019 til den 18. marts 2019. 

Planlovsændringen i 2017 giver kommunerne adgang til at fravige den generelle minimumsfrist for høring af lokalplanforslag på 8 uger, når der er tale om lokalplaner af mindre betydning, som det fremgår af loven. 

Fredensborg Kommunes fastlægger 2 ugers offentlig høring af forslag til revi-sion af Lokalplan nr. 31 idet der er tale om en mindre ændring i det bebyggede miljø på ejendommen Avderødvej 32A. Der foretages ikke ændringer andre steder i lokalplanområdet.

Indsigelser imod eller ændringsforslag til revision af Lokalplan nr. 31 skal sendes til Fredensborg Kommune, Center for Plan- og Miljø, Egevangen 3B, 2980 Kokkedal eller plan@fredensborg.dk senest den 18. marts 2019 og vil herefter indgå i Fredensborg kommunes endelige behandling af forslaget. Efter udløbet af indsigelsesfristen den 18. marts 2019 kan Fredensborg Kommune efter fornyet behandling af forslag til revision af lokalplan nr. 31 vedtage planen endeligt.

Hvis der rettidigt er fremsat indsigelser eller ændringsforslag til lokalplanrevisionen, kan Fredensborg Kommunes endelige vedtagelse tidligst ske 4 uger efter udløbet af indsigelsesfristen.

Midlertidige retsvirkninger
Indtil forslag til revision af Lokalplan nr. 31 er endeligt vedtaget i Fredensborg Kommune, må de ejendommen, der er omfattet af revisionen og det er udelukkende Avderødvej nr. 32A, ikke bebygges med idrætshal eller i øvrigt udnyttes på en måde der kan foregribe den endelige plans indhold.

Efter § 17 i planloven gælder et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. De eksisterende lovlige forhold på en ejendom, samt den lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil. Når fristen for at fremkomme med bemærkninger er udløbet, kan Fredensborg Kommune give tilladelse til udnyttelse i overensstemmelse med revision af Lokalplan nr. 31. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra datoen for offentliggørelsen af revisionen og indtil planen er endeligt vedtaget, dog højst indtil 1 år efter offentliggørelsen.

Miljøvurdering
Fredensborg Kommune har foretaget en screening af forslag til revision af lokalplan nr. 31 efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det er vurderet, at det i henhold til lovens § 3, stk. 2 ikke er nødvendigt at foretage en egentlig miljøvurdering af lokalplanforslaget, idet planforslaget alene fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.


Klagevejledning til miljøvurdering
Afgørelsen om, at forslag til revision af lokalplan nr. 31 ikke skal miljøvurderes, kan påklages til Planklagenævnet. Planklagenævnet bliver sekretariatsbetjent af Nævnenes Hus.
Der klages via Klageportalen. Indgang til Klageportalen kan findes på www.borger.dk og www.virk.dk, ved at søge efter ´Klageportal’.
Der logges på som sædvanligt, typisk med NEM-ID. Der er også et link til Klageportalen på forsiden af www.naevneneshus.dk.
Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Gebyrets størrelse reguleres hvert år. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. Planklagenævnet skal som dgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis man ønskerat blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal man sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen (Fredensborg Kommune).
Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt en sådan anmodning kan imødekommes.

Afgørelsen kan påklages af ministeren og i øvrigt af enhver med retlig interesse i sagens udfald, jf. planlovens § 58, stk. 1.
Når en klage er indgivet, behandler Fredensborg Kommune i første omgang klagen og sender sagen til Planklagenævnet vedlagt kommunens udtalelse samt de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse. Afgørel-sen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål.
Klagefristen er 4 uger, fra afgørelsen er meddelt, jf. planlovens § 60. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder, fra afgørelsen er meddelt, jf. planlovens § 62.

Der kan læses mere om forholdene ved at klage her:
http://naevneneshus.dk/planklagenaevnet

Clipart Læs forslag til revision af lokalplanen

Læs forslag til revision af lokalplanen