HØRING | Arkiv FREDENSBORG

Opdateret: 26. oktober 2016

Byrådet har den 26. september 2016 vedtaget at sende forslag til Natura 2000 handleplan for Natura 2000 området Gribskov, Esrum Sø og Snævret skov i offentlig høring.

Fredensborg Kommune har i samarbejde med Gribskov, Helsingør og Hillerød Kommuner lavet fælles forslag til handleplan for Natura område nr. 133 for Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov, da Natura området strækker sig over de 4 kommuner.

Staten har fastlagt hvordan naturen i området skal være og beskrevet det i områdets naturplan. Den kommunale handleplan skal sikre, at målene bliver ført ud i livet. I handleplanforslaget beskrives hvordan grundejere, kommuner og staten kan sikre at den værdifulde natur i Natura 2000 områderne bevares for fremtiden. Det går især ud på at lave naturpleje, fjerne opvækst af træer og buske, sikre ekstensiv drift som græsning og høslæt, sikre sammenhæng i naturen, sikre levesteder for ynglefugle samt bekæmpe invasive arter.

Indsatsen er baseret på frivillige aftaler i tæt samarbejde med grundejerne, som kan søge tilskud til naturpleje hos Naturerhvervsstyrelsen. Vi håber, at grundejerne vil tage godt imod handleplanerne og vil se det positive i at sikre de værdifulde naturområder for fremtiden.

Naturstyrelsen har samtidig udarbejdet plejeplaner for de statslige arealer, som sendes i høring samtidig med de kommunale handleplanforslag. Her kan man læse, hvad staten vil gøre for at sikre skovene. De statslige plejeplaner vedlægges som bilag til de endelige kommunale naturhandleplaner.

Forslag til handleplan sendes den 20. oktober 2016 i offentlig høring indtil den 15. december 2016 i alle 4 kommuner.

Har du bemærkninger til handleplanforslaget skal det sendes til kommunen senest den 15. december 2016. Bemærkninger vil indgå i arbejdet med den endelig handleplan, som skal være færdig den 20. april 2017.

Afgørelse om at der ikke skal udarbejdes strategisk miljøvurdering for de kommunale handleplaner
Handleplanerne har et indhold, der ikke adskiller sig fra de oplysninger, som allerede er givet i de miljøvurderede Natura 2000-planer. Da handleplanerne ikke sætter nye rammer for fremtidige anlægstilladelser eller yderligere vil kunne påvirke internationalt udpegede naturbeskyttelsesområder væsentligt, er det kommunens vurdering, at der ikke er behov for en fornyet miljøvurdering.
Kommunen har truffet denne afgørelse efter miljøvurderingslovens § 4, stk. 4. Afgørelsen kan påklages efter miljømålslovens regler om klage over den kommunale handleplan, jf. miljøvurderingslovens § 16 stk. 1.
Det betyder, at afgørelsen om ikke at udarbejde en strategisk miljøvurdering kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår indhold og tilvejebringelse, jf. miljømålslovens § 53, nr. 4.

Klagefristen for at der ikke foretages miljøvurdering af forslag til Natura 2000-handleplanerne er på fire uger og fristen er d. 24. november 2016.

Klagevejledning

Følgende er klageberettigede:
1) Miljø- og fødevareministeren.
2) Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
3) Offentlige myndigheder.
4) Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.
5) Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.
6) Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Klagen indgives skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen, ved anvendelse af digital selvbetjening via Klageportalen, som du finder et link til på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk .

En klage anses for indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden.
Myndighedens videresendelse af klage til og efterfølgende kommunikation om klagesagen med Natur- og Miljøklagenævnet skal ske ved anvendelse af digital selvbetjening. Det samme gælder sager, hvor klage ikke er indgivet ved anvendelse af digital selvbetjening, men hvor Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse om, at klagen ikke afvises.
Indgives en klage ikke ved anvendelse af digital selvbetjening, skal myndigheden snarest videresende klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.
En klage har ikke opsættende virkning, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet.

Clipart Se forslag til Natura 2000

Se forslag til Natura 2000