HØRING | Arkiv FREDENSBORG

Opdateret: 11. september 2019

Fredensborg Kommune har i henhold til Planlovens § 24 vedtaget at offentliggøre forslag til Lokalplan nr. F122 – Institution og boliger ved Lindelyvej med forslag til Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2017.
 
Plan-, Miljø- og Klimaudvalget og Økonomiudvalget godkendte i 2015 de planmæssige rammer for udbud og salg af et areal på Lindelyvej 14A i Fredensborg.
I 2018 opkøbte Blindecenter Bredegaard arealet med det formål at udvide det eksisterende blindecenter med institution og boliger (botilbud) på arealet.
Herefter påbegyndte administrationen udarbejdelse af lokalplanforslaget med forslag til kommuneplantillæg for at muliggøre projektet.
 
Lokalplanens bestemmelser sætter rammen for bebyggelsens omfang, udseende og placering, så det sikres, at bebyggelsen forholder sig til placeringen langs et rekreativt grønt strøg. Desuden stiller lokalplanens bestemmelser krav til f.eks. tilgængelighed og belægninger så det sikres, at de kommende beboere med et synshandicap, i vidt muligt omfang får en selvstændig livsførelse. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelsen i Kommuneplan 2017 hvor arealet udlægges til boligområde. Det forudsætter derfor et kommuneplantillæg at muliggøre institution og boliger (botilbud).
 

Offentlig høring

Forslag er fremlagt i offentlig høring i 8 uger fra den 11. september 2019 til den 6. november 2019.
 
Indsigelser imod eller ændringsforslag til Lokalplanforslag F122 – Institution og boliger ved Lindelyvej og forslag til Kommuneplantillæg nr. 5 skal sendes til Fredensborg Kommune, Center for Plan- og Miljø, Egevangen 3B, 2980 Kokkedal eller plan@fredensborg.dk senest den 6. november 2019 og vil herefter indgå i Fredensborg kommunes endelige behandling af forslaget. Efter udløbet af indsigelsesfristen den 6. november 2019 kan Fredensborg Kommune efter fornyet behandling af forslag til Lokalplan nr. F122 vedtage planen endeligt.
 
Hvis der rettidigt er fremsat indsigelser eller ændringsforslag til lokalplanrevisionen, kan Fredensborg Kommunes endelige vedtagelse tidligst ske 4 uger efter udløbet af indsigelsesfristen.
 
Midlertidige retsvirkninger
Indtil forslag til Lokalplan nr. F122 med Kommuneplantillæg nr. 5 er endeligt vedtaget i Fredensborg Kommune, må de ejendommen, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der kan foregribe em endelig plans indhold.
 
Efter § 17 i planloven gælder et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. De eksisterende lovlige forhold på en ejendom, samt den lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil. Når fristen for at fremkomme med bemærkninger er udløbet, kan Fredensborg Kommune give tilladelse til udnyttelse i overensstemmelse med Lokalplan nr. F122 med Kommuneplantillæg nr. 5. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra datoen for offentliggørelsen af revisionen og indtil planen er endeligt vedtaget, dog højst indtil 1 år efter offentliggørelsen.
Miljøvurdering
Fredensborg Kommune har foretaget en screening af forslag til Lokalplan nr. F122 med forslag til Kommuneplantillæg nr. 5 efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det er vurderet, at det i henhold til lovens § 3, stk. 2 ikke er nødvendigt at foretage en egentlig miljøvurdering af lokalplanforslaget, idet etablering af 2 dobbelthuse i et næsten fuldt udbygget område ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
Klagevejledning til miljøvurdering
Afgørelsen om, at forslag til Lokalplan nr. F122 med forslag til Kommuneplantillæg nr. 5 ikke skal miljøvurderes, kan påklages til Planklagenævnet. Planklagenævnet bliver sekretariatsbetjent af Nævnenes Hus.
Der klages via Klageportalen. Indgang til Klageportalen kan findes på www.borger.dk og www.virk.dk, ved at søge efter ´Klageportal’.
Der logges på som sædvanligt, typisk med NEM-ID. Der er også et link til Klageportalen på forsiden af www.naevneneshus.dk.
Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.
 
Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Gebyrets størrelse reguleres hvert år. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis man ønskerat blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal man sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen (Fredensborg Kommune).
Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt en sådan anmodning kan imødekommes.
 
Afgørelsen kan påklages af ministeren og i øvrigt af enhver med retlig interesse i sagens udfald, jf. planlovens § 58, stk. 1.
Når en klage er indgivet, behandler Fredensborg Kommune i første omgang klagen og sender sagen til Planklagenævnet vedlagt kommunens udtalelse samt de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse. Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål.
Klagefristen er 4 uger, fra afgørelsen er meddelt, jf. planlovens § 60. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.
 
Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder, fra afgørelsen er meddelt, jf. planlovens § 62.
 
Der kan læses mere om forholdene ved at klage her: http://naevneneshus.dk/planklagenaevnet.
 
Clipart Se lokalplanforslaget her

Se lokalplanforslaget her