HØRING | Arkiv NIVÅ

Opdateret: 3. december 2020

Fredensborg byråd har på mødet den 30. nov. 2020 i henhold til Planloven vedtaget at offentliggøre et forslag til lokalplan N109 for Kildehøj i Nivå.
 
Byrådet besluttede følgende:
  • At forslag til lokalplan N109 for Kildehøj i Nivå vedtages til offentlig fremlæggelse i 8 uger.
  • At der ikke udarbejdes en miljøvurdering af lokalplansforslaget.
 
Lokalplanen har til formål:
  • At sikre det planmæssige grundlag for lokalplanområdets anvendelse til boligformål.
  • At sikre de bevaringsværdige bygninger mod nedrivning uden tilladelse fra Fredensborg Kommune.
 
Lokalplansforslaget kan ses på kommunens hjemmeside www.fredensborg.dk 
Fra den 3. december 2020 til den 4. februar 2021 er lokalplansforslaget fremlagt i offentlig høring. 
 
Indsigelser imod eller ændringsforslag til lokalplansforslaget skal sendes til Fredensborg Kommune på mail til: plan@fredensborg.dk senest 4. februar 2021 og vil herefter indgå i byrådets endelige behandling af forslaget.
Efter udløbet af indsigelsesfristen den 4. februar 2021 kan byrådet efter fornyet behandling af lokalplansforslaget vedtage planen endeligt. 
Hvis der rettidigt er fremsat indsigelser eller ændringsforslag til lokalplan-forslaget, kan byrådets vedtagelse tidligst ske 4 uger efter udløbet af indsigelsesfristen.
Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 
Indtil lokalplansforslaget er endeligt vedtaget af Byrådet, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde der kan foregribe den endelige plans indhold. Efter § 17 i Planloven gælder et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. 
 
De eksisterende lovlige forhold på en ejendom samt den lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil. Når fristen for at fremkomme med bemærkninger er udløbet, kan Byrådet give tilladelse til udnyttelse i overensstemmelse med planforslaget.
 
MILJØVURDERING
Der er foretaget en screening af lokalplansforslaget efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det er vurderet, at det i henhold til lovens § 8, stk. 3 ikke er nødvendigt at foretage en egentlig miljøvurdering af lokalplansforslaget, idet planforslaget alene fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan, og ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
 
Klagevejledning 
 
Hvad kan der klages over? 
Miljøvurdering 
Du kan klage over afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering af planforslagene. 
 
Retlige spørgsmål 
Du kan klage over retlige spørgsmål i forhold til planforslaget. Det vil sige, at du kan klage hvis du mener, at lovens krav til planen ikke bliver opfyldt, f.eks. 
  • lovkrav til planens indhold, 
  • lovkrav til procedurer, 
  • lovkrav til offentliggørelse. 
Hvem kan klage? 
Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald. 
 
Hvem er klageinstans? 
Planklagenævnet
 
Hvordan klager man? 
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. På borger.dk skal du søge efter ’Klageportal’. Kun i særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv, Egevangen 3B, 2610 Kokkedal. Det er Planklagenævnet, der afgør om en borger kan fritages. 
 
Hvad er klagefristen? 
 
Miljøvurdering 
Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering. 
 
Retlige spørgsmål 
Klagefristen vedrørende retlige spørgsmål er 4 uger fra offentliggørelsen af de endeligt vedtagne planer. Den endelige vedtagelse af planforslaget kan først ske, når høringsperioden er slut og alle indkomne indsigelser er blevet behandlet.
 
Hvad er lovgrundlaget? 
Planloven og miljøvurderingsloven 
 
Hvad koster det at klage? 
900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisatio-ner. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet. 
 
Søgsmålsfrist
Ønsker du at prøve afgørelsen ved domstolene, skal du have anlagt søgsmål inden 6 måneder fra offentliggørelsen af den endeligt vedtagne lokalplan.
 
 
 
 
Clipart Se lokalplanforslaget N109 for Kildehøj

Se lokalplanforslaget N109 for Kildehøj