HØRING | Arkiv NIVÅ

Opdateret: 7. juli 2020

 
Lokalplanen har til formål:                                                                                                                                
At muliggøre omdannelse af Nivå Centret til en blandet bymidte med detailhandel, liberalt erhverv, publikumsorienteret service og boliger.
Lokalplanens formål er samtidig at sikre etablering af et bystrøg i bymidten og en bygade der skaber mulighed for en forbindelse mellem Nivåvej og Niverødvej.
 
Fra den 10. juni 2020 til den 19. august 2020 er lokalplanforslaget fremlagt i offentlig høring. 
 
Indsigelser imod eller ændringsforslag til lokalplanforslaget og kommuneplantillægget skal sendes til Fredensborg Kommune på mail til: plan@fredensborg.dk senest 19. august 2020 og vil herefter indgå i byrådets endelige behandling af forslaget.
 
Efter udløbet af indsigelsesfristen den 19. august 2020 kan byrådet efter fornyet behandling af lokalplanforslaget vedtage planen endeligt. 
 
Hvis der rettidigt er fremsat indsigelser eller ændringsforslag til lokalplan-forslaget, kan byrådets vedtagelse tidligst ske 4 uger efter udløbet af indsigelsesfristen.
 
Digitalt borgermøde
Forsamlingsforbuddet gør det ikke muligt at afholde borgermøder i disse tider. Det er derfor besluttet at bruge digitale alternativer til de fysiske møder.
 
Det digitale borgermøde bliver onsdag den 24. juni kl. 17.00. Mødet vil foregå live på Fredensborg Kommunes Facebookside samt på kommunens hjemmeside under www.fredensborg.dk/digitalemøder
 
Efter en kort præsentation af projektet ved borgmester Thomas Lykke Pedersen, udvalgsformand Lars Simonsen samt planchef Jens Ulrik Romose bliver der svaret på de spørgsmål fra borgerne, som er sendt på mail. Det kan ske på mail borgermoder@fredensborg.dk. Spørgsmål kan både sendes inden mødet eller under mødet.
Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 
Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget af Byrådet, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde der kan foregribe den endelige plans indhold. Efter § 17 i Planloven gælder et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. 
 
De eksisterende lovlige forhold på en ejendom samt den lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil. Når fristen for at fremkomme med bemærkninger er udløbet, kan Byrådet give tilladelse til udnyttelse i overensstemmelse med planforslaget.
 
Miljøvurdering 
Der er foretaget en screening af forslaget til lokalplan N107 og Kommuneplantillæg nr. 13, efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det er vurderet, at det i henhold til lovens § 8, stk. 2 ikke er nødvendigt at foretage en egentlig miljøvurdering af lokalplanforslaget, idet planforslaget alene fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, da:
 
- Arealets primære funktioner og anvendelse til bymidte/centreformål ændres ikke fra den nuværende anvendelse af arealet, kun med tilføjes boliger til anvendelsesformålet.
- Lokalplanens samlede areal fremstår i dag stærkt befæstet, og rummer ingen landskabsmæssige værdier. Derfor vil en videreførelse af arealets funktion, udlagt til Centerformål i stationsnær bymidte, ikke kunne få væsentlig indvirkning på naturmæssige værdier.
 
Afgørelsen er offentliggjort samtidig med forslag til lokalplan N107 og Kommuneplan tillæg nr. 13.
 
Klagevejledning
Hvad kan der klages over?
 
Miljøvurdering
Du kan klage over afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering af planforslagene.
 
Retlige spørgsmål
Du kan klage over retlige spørgsmål i forhold til planforslaget. Det vil sige, at du kan klage hvis du mener, at lovens krav til planen ikke bliver opfyldt, f.eks.
  • lovkrav til planens indhold,
  • lovkrav til procedurer,
  • lovkrav til offentliggørelse.
Hvem kan klage?
Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt en-hver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.
 
Hvem er klageinstans?
Planklagenævnet
 
Hvordan klager man?
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. På borger.dk skal du søge efter ’Klageportal’. Kun i særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv, Egevangen 3B, 2610 Kokkedal. Det er Planklagenævnet, der afgør om en borger kan fritages.
 
Hvad er klagefristen?
Miljøvurdering
Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering.
 
Retlige spørgsmål
Klagefristen vedrørende retlige spørgsmål er 4 uger fra offentliggørelsen af de endeligt vedtagne planer. Den endelige vedtagelse af planforslaget kan først ske, når høringsperioden er slut og alle indkomne indsigelser er blevet behandlet.
 
Hvad er lovgrundlaget?
Planloven og miljøvurderingsloven
 
Hvad koster det at klage?
900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet.
 
Søgsmålsfrist
Ønsker du at prøve afgørelsen ved domstolene, skal du have anlagt søgsmål inden 6 måneder fra offentliggørelsen af den endeligt vedtagne lokalplan.
 
 
 
Clipart Se forslag til lokalplan for etape 1 Fremtidens Nivå Bymidte

Se forslag til lokalplan for etape 1 Fremtidens Nivå Bymidte