HØRING | Arkiv NIVÅ

Opdateret: 7. juli 2020


Fredensborg byråd har på mødet den 25. maj 2020 i henhold til Planloven vedtaget at offentliggøre et forslag til lokalplan N106 for udvidelse af Per Gyrum skolen samt tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2017.
 
Byrådet besluttede følgende:
• Byrådet besluttede dermed at sende sagen i høring.
• Byrådet besluttede, at sagen sendes i høring med den modifikation, at hovedindgangen flyttes om på den anden side af huset.
 
Lokalplanen har til formål:
• At sikre det planmæssige grundlag for udvidelse af Per Gyrum skolen.
• At sikre den bevaringsværdige hovedbygning Niverødgård mod ændringer og nedrivning uden tilladelse fra Fredensborg Kommune.
 
Lokalplanforslaget kan ses på kommunens hjemmeside www.fredensborg.dk
Fra den 8. juni 2020 til den 17. august 2020 er lokalplanforslaget fremlagt i offentlig høring.
 
Indsigelser imod eller ændringsforslag til lokalplanforslaget skal sendes til Fredensborg Kommune på mail til: plan@fredensborg.dk senest 17. august 2020 og vil herefter indgå i byrådets endelige behandling af forslaget.
 
Efter udløbet af indsigelsesfristen den 17. august 2020 kan byrådet efter fornyet behandling af lokalplanforslaget vedtage planen endeligt.
Hvis der rettidigt er fremsat indsigelser eller ændringsforslag til lokalplan-forslaget, kan byrådets vedtagelse tidligst ske 4 uger efter udløbet af indsigelsesfristen.
 
Digitalt borgermøde
Forsamlingsforbuddet gør det ikke muligt at afholde borgermøder i disse tider. Det er derfor besluttet at bruge digitale alternativer til de fysiske møder.
Der planlægges et digitalt borgermøde for lokalplanen for udvidelse af Per Gyrum skolen i Nivå. Det bliver torsdag den 25. juni kl. 18. Mødet vil foregå live på Fredensborg Kommunes Facebookside samt på kommunens hjemmeside under www.fredensborg.dk/digitalemøder

Efter en kort præsentation af projektet ved udvalgsformand Lars Simonsen og planchef Jens Ulrik Romose bliver der svaret på de spørgsmål fra borgerne, som er sendt på mail. Det kan ske på mail borgermoder@fredensborg.dk. Spørgsmål kan både sendes inden mødet eller under mødet.
Et døgn efter – det vil sige fredag den 26. juni – kl. 18 vil mødet kunne genses på www.fredensborg.dk/digitalemøder
 
Lokalplanens midlertidige retsvirkninger
Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget af Byrådet, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde der kan foregribe den endelige plans indhold. Efter § 17 i Planloven gælder et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen.
De eksisterende lovlige forhold på en ejendom samt den lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil. Når fristen for at fremkomme med bemærkninger er udløbet, kan Byrådet give tilladelse til udnyttelse i overensstemmelse med planforslaget.
 
Miljøvurdering
Der er foretaget en screening af lokalplanforslaget N106 og kommune-plantillæg nr. 6 til Kommuneplan 2017 efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK 1225 af 25/10/2018.)
 
Forslag til lokalplan N106 og Kommuneplantillæg nr. 6 vurderes på baggrund af screeningen ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet og vurderes derfor ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer.

Forslag til lokalplan N106 og Kommuneplantillæg nr. 6 til Kommuneplan 2017 muliggør ikke anlægsarbejder, der er optaget i lovens bilag 1 og 2. Endvidere er der ikke tale om et projekt der, i størrelse og omfang og i forhold til lokalplanområdets nuværende omfang og karakter, får væsentlig indvirkning på dette eller omkringliggende områder eller bebyggelser.

Afgørelsen er offentliggjort samtidig med forslag til lokalplan N106 og Kommuneplan tillæg nr. 6.
 
Klagevejledning
Hvad kan der klages over?

Miljøvurdering
Du kan klage over afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering af planforslagene.
 
Retlige spørgsmål
Du kan klage over retlige spørgsmål i forhold til planforslaget. Det vil sige, at du kan klage hvis du mener, at lovens krav til planen ikke bliver opfyldt, f.eks.
  • lovkrav til planens indhold,
  • lovkrav til procedurer,
  • lovkrav til offentliggørelse.
Hvem kan klage?
Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt en-hver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans?
Planklagenævnet

Hvordan klager man?
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. På borger.dk skal du søge efter ’Klageportal’. Kun i særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv, Egevangen 3B, 2610 Kokkedal. Det er Planklagenævnet, der afgør om en borger kan fritages.
 
Hvad er klagefristen?
Miljøvurdering
Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering.

Retlige spørgsmål
Klagefristen vedrørende retlige spørgsmål er 4 uger fra offentliggørelsen af de endeligt vedtagne planer. Den endelige vedtagelse af planforslaget kan først ske, når høringsperioden er slut og alle indkomne indsigelser er blevet behandlet.

Hvad er lovgrundlaget?
Planloven og miljøvurderingsloven

Hvad koster det at klage?
900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisatio-ner. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet.
Søgsmålsfrist:
Ønsker du at prøve afgørelsen ved domstolene, skal du have anlagt søgsmål inden 6 måneder fra offentliggørelsen af den endeligt vedtagne lokalplan.
 
Clipart Lokalplan N106

Lokalplan N106