HØRING | Arkiv LANDOMRÅDET

Opdateret: 3. januar 2019

Fredensborg Byråd har vedtaget forslag til lokalplan L103 for Boliger ved Gunderødvej 46 den 29. oktober 2018. Planforslaget offentliggøres den 30. oktober 2018 og er i høring frem til den 31. december 2018.

Der holdes borgermøde om planforslaget den 27. november kl. 17-19 på Karlebo Kro, Karlebovej 10 2980 Kokkedal
​På mødet kan du høre mere om planerne for området, og du kan stille spørgsmål til planforslaget. 

Dine muligheder
Spørgsmål til forslag til kommuneplantillæg og lokalplanforslag kan rettes til Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv, Plan og Byg, pr. mail til plan@fredensborg.dk.
Dine bemærkninger eller ændringsforslag skal være modtaget af Fredensborg Kommune senest den 31. december 2018. 

Planforslagets indhold
et er hensigten med lokalplanen at give mulighed for at etablere et boligområde med 10 enfamiliehuse i halvandet plan. Husenes arkitektur skal forholde sig til placeringen i et landsbymiljø. Lokalplanens bestemmelser sætter rammen for husenes udformning og omfang, men lader samtidig flere parametre være valgfrit for den enkelte køber. Dermed søges at muligøre en vis variation i et nyt boligområde, hvor husene dog vil have en række fællestræk. Eksempelvis skal husene opføres i halvanden plan med minimum 45 graders taghældning, med tegltag.

Retsvirkninger
I lokalplanområdet gælder der et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse fra den 29. oktober 2018 og indtil planen er offentliggjort efter endelig vedtagelse, dog maksimalt 1 år, jf. planlovens § 17.

Miljøvurdering
Fredensborg Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af lokalplanforslag L103, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer. Den nærmere begrundelse herfor fremgår af planforslaget.

Klagevejledning

Hvad kan der klages over?
Miljøvurdering: Du kan klage over afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering af planforslagene.

Retlige spørgsmål
Du kan klage over retlige spørgsmål i forhold til planforslaget. Det vil sige, at du kan klage hvis du mener, at lovens krav til planen ikke bliver opfyldt, f.eks.

  • lovkrav til planens indhold,
  • lovkrav til procedurer,
  •  lovkrav til offentliggørelse.

Hvem kan klage?
Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans?
Vedr. miljøvurdering: Miljø- og Fødevareklagenævnet

Vedr. retlige spørgsmål: Planklagenævnet

Hvordan klager man?
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. På borger.dk skal du søge efter ’Klageportal’. Kun i særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv, Egevangen 3B, 2610 Kokkedal. Det er Planklagenævnet, der afgør om en borger kan fritages.

Hvad er klagefristen?

Miljøvurdering
Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering.

Retlige spørgsmål
Klagefristen vedrørende retlige spørgsmål er 4 uger fra offentliggørelsen af de endeligt vedtagne planer. Den endelige vedtagelse af planforslaget kan først ske, når høringsperioden er slut og alle indkomne indsigelser er blevet behandlet.

Hvad er lovgrundlaget?
Planloven og miljøvurderingsloven

Hvad koster det at klage?
900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet.

Søgsmålsfrist:
Ønsker du at prøve afgørelsen ved domstolene, skal du have anlagt søgsmål inden 6 måneder fra offentliggørelsen af den endeligt vedtagne lokalplan.

 

Clipart Se lokalplan L103

Se lokalplan L103