HØRING | Arkiv KOKKEDAL

Opdateret: 7. november 2016

Se udsnit her

Fredensborg Byråd har den 31. oktober 2016 vedtaget at fremlægge forslag til lokalplan K105 i offentlig høring. Lokalplanområdet fremgår af kortskitsen.
Formålet med lokalplanen er at sikre mulighed for etablering af byggeri til offentligt formål ved Egedalsvej 2, sikre bevaring af den eksisterende bebyggelse Egedal, sikre kulturmiljøet omkring Egedal og de Brønsholmsdalske fabrikker samt sikre mulighed for tekniske anlæg til håndtering af regnvand.

Borgermøde
Der holdes borgermøde om lokalplanforslaget tirsdag den 22. november 2016 fra kl. 17 -18.30 i Egedal, Egedalsvej 2 i Kokkedal.

Fremlæggelse og indsigelsesfrist
Efter udløbet af indsigelsesfristen den 9. januar 2017 kan byrådet efter fornyet behandling af lokalplanforslaget vedtage planen endeligt. Hvis der rettidigt er fremsat indsigelser eller ændringsforslag til lokalplanforslaget, kan byrådets vedtagelse tidligst ske 4 uger efter udløbet af indsigelsesfristen.

 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger
Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget af byrådet, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde der kan foregribe den endelige plans indhold. Efter § 17 i planloven gælder et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. De eksisterende lovlige forhold på en ejendom, samt den lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil. Når fristen for at fremkomme med bemærkninger er udløbet, kan byrådet give tilladelse til udnyttelse i overensstemmelse med planforslaget. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra datoen for offentliggørelsen af lokalplanforslaget og indtil planen er endeligt vedtaget, dog højst indtil 1 år efter offentliggørelsen.

Miljøvurdering
Fredensborg Kommune har foretaget en screening af lokalplanforslaget efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det er vurderet, at det i henhold til lovens § 3, stk. 2 ikke er nødvendigt at foretage en egentlig miljøvurdering af lokalplanforslaget, idet planforslaget alene fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Der er i lokalplanen fastsat bestemmelser som begrænser de miljømæssige konsekvenser af planen.

Klagevejledning til miljøvurdering
Afgørelsen om, at lokalplanforslaget ikke skal miljøvurderes, kan påklages til Natur- og Miljøklage-nævnet gennem Klageportalen, som du finder på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål. Klagefristen er 4 uger fra afgørelsen er meddelt. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelsen af klagen sende en opkrævning på gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på www.nmkn.dk. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis ret i klagen.
Ønskes afgørelsen om miljøvurdering indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Clipart Se forslag til Lokalplan K 105

Se forslag til Lokalplan K 105