HØRING | Arkiv FREDENSBORG

Opdateret: 17. april 2018

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget har d. 10. april 2018 vedtaget at fremlægge forslag til kommuneplantillæg nr. 2 og lokalplan F120 i offentlig høring.

Planforslagenes indhold
Lokalplan F120 og kommuneplantillæg nr. 2 hæver rammen for butikker til særligt pladskrævende varer fra 1300 til 2400 kvm. Herudover er hovedindholdet af planerne enslydende med det gældende plangrundlag.

Fremlæggelse og indsigelsesfrist
Planforslagene er fremlagt til gennemsyn fra den 17. april til den 15. maj 2018.

Indsigelser imod eller ændringsforslag til planforslagene skal sendes til Fredensborg Kommune, Egevangen 3B, 2980 Kokkedal eller til plan@fredensborg.dk senest den 15. maj 2018 og vil herefter indgå i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget eller administrationens endelige behandling af forslaget.

Efter udløbet af indsigelsesfristen den 15. maj 2018 kan Plan-, Miljø- og Klimaudvalget eller administrationen efter fornyet behandling af planforslagene vedtage planerne endeligt. Hvis der rettidigt er fremsat indsigelser eller ændringsforslag til planforslagene, kan Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets vedtagelse tidligst ske 4 uger efter udløbet af indsigelsesfristen.

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger
Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget af byrådet, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde der kan foregribe den endelige plans indhold. Efter § 17 i planloven gælder et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. De eksisterende lovlige forhold på en ejendom, samt den lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil. Når fristen for at fremkomme med bemærkninger er udløbet, kan byrådet give tilladelse til udnyttelse i overensstemmelse med planforslaget. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra datoen for offentliggørelsen af lokalplanforslaget og indtil planen er endeligt vedtaget, dog højst indtil 1 år efter offentliggørelsen.

Miljøvurdering
Fredensborg Kommune har foretaget en screening af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det er vurderet, at det i henhold til lovens § 8, stk. 2 ikke er nødvendigt at foretage en egentlig miljøvurdering af planforslagene, idet de alene fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Klagevejledning

Hvad kan der klages over?

Miljøvurdering
Du kan klage over afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering af planforslaget.

Retlige spørgsmål
Du kan klage over retlige spørgsmål i forhold til planforslaget. Det vil sige, at du kan klage hvis du mener, at lovens krav til planen ikke bliver opfyldt, f.eks

    • lovkrav til planens indhold,
    • lovkrav til procedurer,
    • lovkrav til offentliggørelse.

Hvem kan klage?
Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans?
Planklagenævnet

Hvordan klager man?
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. På borger.dk skal du søge efter ’Klageportal’. Kun i særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv, Egevangen 3B, 2610 Kokkedal. Det er Planklagenævnet, der afgør om en borger kan fritages.

Hvad er klagefristen?
Miljøvurdering
Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering.

Retlige spørgsmål
Klagefristen vedrørende retlige spørgsmål er 4 uger fra offentliggørelsen af de endeligt vedtagne planer. Den endelige vedtagelse af planforslaget kan først ske, når høringsperioden er slut og alle indkomne indsigelser er blevet behandle

Hvad er lovgrundlaget?
Planloven og miljøvurderingsloven

Hvad koster det at klage?
900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet.

Søgsmålsfrist:
Ønsker du at prøve afgørelsen ved domstolene, skal du have anlagt søgsmål inden 6 måneder fra offentliggørelsen af den endeligt vedtagne lokalplan eller kommuneplantillæg.

 

Clipart Forslag til lokalplan F102

Forslag til lokalplan F102

Clipart Forslag til Kommuneplantilæg nr. 2

Forslag til Kommuneplantilæg nr. 2

Clipart Miljøscreening

Miljøscreening