HØRING | Arkiv FREDENSBORG

Opdateret: 29. juni 2017

Fredensborg Byråd har d. 29. maj 2017 vedtaget at frem­lægge forslag til kommuneplantillæg nr. 17 og lokalplan F116 i offentlig høring.

Lokalplanens formål er:

  • at skabe det planmæssige grundlag for etablering af detailhandel med særlig pladskrævende varegrupper samt kontor og serviceerhverv, og at det sker indenfor rammerne af det eksisterende højlager
  • at sikre tilgængelighed til området med adgangsvej fra Præstemosevej via eksisterende overkørsel
  • at sikre at der etableres parkering på arealet syd for højlageret

Kommuneplantillæggets formål er:

  • at fastsætte anvendelsen for området til særlig pladskrævende varer, kontor og serviceerhverv
  • at fastsætte den maksimale bebyggelsesprocent til 45
  • at fastsætte den maksimale bygningshøjde til 8,5 m
  • at fastsætte miljøklassen til 1 – 3.
  • at fastsætte retningslinjer for, hvor mange kvadratmeter der kan udlægges til butiksformål.

Fremlæggelse og indsigelsesfrist

Planforslagene er fremlagt til gennemsyn fra den 29. juni 2017 til den 24. august 2017.

Forslagene kan ses på kommunens hjemmeside www.fredensborg.dk. Eksemplarer af planforslagene kan rekvireres ved henvendelse til Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv, Rådhuset, Egevangen 3B, 2980 Kokkedal, tlf. 72 56 50 00.

Indsigelser imod eller ændringsforslag til planforslagene skal sendes til Fredensborg Kommune, Egevangen 3B, 2980 Kokkedal eller til plan@fredensborg.dk senest den 24. august 2017 og vil herefter indgå i byrådets endelige behandling af forslaget. Efter udløbet af indsigelsesfristen den 24. august 2017 kan byrådet efter fornyet behandling af planforslagene vedtage planerne endeligt.

Hvis der rettidigt er fremsat indsigelser eller ændringsforslag til planforslagene, kan byrådets vedtagelse tidligst ske 4 uger efter udløbet af indsigelsesfristen

Lokalplanens midlertidige retsvirkning
Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget af byrådet, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde der kan foregribe den endelige plans indhold. Efter § 17 i planloven gælder et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. De eksisterende lovlige forhold på en ejendom, samt den lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil. Når fristen for at fremkomme med bemærkninger er udløbet, kan byrådet give tilladelse til udnyttelse i overensstemmelse med planforslaget. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra datoen for offentliggørelsen af lokalplanforslaget og indtil planen er endeligt vedtaget, dog højst indtil 1 år efter offentliggørelsen.

Miljøvurdering
Fredensborg Kommune har foretaget en screening af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det er vurderet, at det i henhold til lovens § 3, stk. 2 ikke er nødvendigt at foretage en egentlig miljøvurdering af planforslagene, idet de alene fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Klagevejledning til miljøvurdering
Afgørelsen om, at planforslagene ikke skal miljøvurderes kan påklage til Planklagenævnet. Planklagenævnet bliver sekretariatsbetjent af Nævnenes Hus. Du klager via Klageportalen. Indgang til Klageportalen kan du finde på www.borger.dk og www.virk.dk, ved at søge efter ´Klageportal’. Du logger på ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Der er også et link til Klageportalen på forsiden af www.nmkn.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Gebyrets størrelse reguleres hvert år. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen (Fredensborg Kommune). Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Afgørelsen kan påklages af ministeren og i øvrigt af enhver med retlig interesse i sagens udfald, jf. planlovens § 58 stk. 1.

Når en klage er indgivet behandler Fredensborg Kommune i første omgang klagen, og sender sagen til Planklagenævnet vedlagt kommunens udtalelse, samt de dokumenter der er indgået i sagens bedømmelse. Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål.

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsen er meddelt, jf. planlovens § 60. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder, fra afgørelsen er meddelt jf. planlovens § 62.

Du kan læse mere om forholdene ved at klage her: http://naevneneshus.dk/planklagenaevnet.

Clipart Se forslag til lokalplan

Se forslag til lokalplan

Clipart Se kommuneplantillæg

Se kommuneplantillæg

Clipart Se miljøscreening

Se miljøscreening