HØRING | Arkiv KOKKEDALNIVÅHUMLEBÆK

Opdateret: 7. juli 2020

Fredensborg Kommunes Byråd har på mødet den 2. juni 2020 i henhold til Planloven vedtaget at offentliggøre et forslag til kommuneplantillæg nr. 10 N107 Kommuneplan 2017 vedrørende parkeringsnormer i de stationsnære kerneområder og bymidter.
 
Lokalplanen har til formål:
  • At realisere visionerne om trygge, levende og bæredygtige bymidter i Nivå og Humlebæk.
  • At implementere Grøn Politik og Planstrategi 2032 ved at fremme grøn mobilitet.
  • At sikre, at parkeringsnormerne afspejler det faktiske behov i de stationsnære kerneområder samtidig med, at der sikres tilstrækkelig med parkeringspladser.

Fra den 10. juni 2020 til den 19. august 2020 er planforslaget fremlagt i offentlig høring. 

Indsigelser imod eller ændringsforslag til kommuneplantillægget skal sendes til Fredensborg Kommune på mail til: plan@fredensborg.dk senest 19. august 2020 og vil herefter indgå i byrådets endelige behandling af forslaget.

Efter udløbet af indsigelsesfristen den 19. august 2020 kan byrådet efter fornyet behandling af planforslaget vedtage planen endeligt. 

Hvis der rettidigt er fremsat indsigelser eller ændringsforslag til planforslaget, kan byrådets vedtagelse tidligst ske 4 uger efter udløbet af indsigelsesfristen.


Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 
Indtil kommuneplantillægget er endeligt vedtaget af byrådet, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde der kan foregribe den endelige plans indhold. Efter § 17 i Planloven gælder et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. 

De eksisterende lovlige forhold på en ejendom samt den lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil. Når fristen for at fremkomme med bemærkninger er udløbet, kan byrådet give tilladelse til udnyttelse i overensstemmelse med planforslaget.

Miljøvurdering 
Fredensborg Kommune har foretaget en screening af forslaget til Kommuneplantillæg nr. 10, efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det er vurderet, at det i henhold til lovens § 3, stk. 2 ikke er nødvendigt at foretage en egentlig miljøvurdering af kommuneplantillægget, ideforslaget alene vurderes at medføre en mindre påvirkning på lokalt plan. 

Afgørelsen om ikke at udarbejde miljøvurdering af kommuneplantillæg 10, er offentliggjort sammen med kommuneplantillægget.

KLAGEVEJLEDNING TIL MILJØVURDERING
Afgørelsen om, at forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 ikke skal miljøvurderes, kan påklages til Planklagenævnet. Planklagenævnet bliver sekretariatsbetjent af Nævnenes Hus. 
Der klages via Klageportalen. Indgang til Klageportalen kan findes på www.borger.dk og www.virk.dk, ved at søge efter ´Klageportal’. Der logges på som sædvanligt, typisk med NEM-ID. Der er også et link til Klageportalen på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Gebyrets størrelse reguleres hvert år. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klage¬portalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis man ønskerat blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal man sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen (Fredensborg Kommune).

Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt en sådan anmodning kan imødekommes.

Afgørelsen kan påklages af ministeren og i øvrigt af enhver med retlig interesse i sagens udfald, jf. planlovens § 58, stk. 1.Når en klage er indgivet, behandler Fredensborg Kommune i første omgang klagen og sender sagen til Planklagenævnet vedlagt kommunens udtalelse samt de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse. Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål.

Klagefristen er 4 uger, fra afgørelsen er meddelt, jf. planlovens § 60. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder, fra afgørelsen er meddelt, jf. planlovens § 62.

Der kan læses mere om forholdene ved at klage her: http://naevneneshus.dk/planklagenaevnet.

Clipart Se forslag til kommuneplantillæg nr. 10 til Kommuneplan 2017

Se forslag til kommuneplantillæg nr. 10 til Kommuneplan 2017