HØRING | Arkiv HUMLEBÆK

Opdateret: 3. august 2016

Se kortudsnit

Humlebæk Center 40-41 skal sælges og området udvikles.
Vi vil gerne høre dine bemærkninger inden byrådet beslutter, hvordan Humlebæk Center 40-41 i Humlebæk skal udvikles og planlægges. Det kan du gøre skriftligt eller ved at deltage i et borgermøde den 25. august 2016.

Fredensborg Kommune er i gang med planlægningen – dvs. fastlæggelsen af de fremtidige juridiske rammer - for udviklingen af Humlebæk Center 40-41 i Humlebæk. Det sker fordi Fredensborg Byråd ønsker at kunne sælge de to ejendomme for at skabe mulighed for udvikling af Humlebæk Centeret.
Byrådets overordnede mål er at understøtte udviklingen af Humlebækcenteret og bymidten i Humlebæk, så området samlet set får mere liv og handel.

Humlebæk Center 40 rummer i dag Humlebæk Bibliotek, og Humlebæk Center 41 står pt. tom, men var indtil for ca. et år siden tilholdssted for ungdomsklubben 3050.  I Kommuneplan 2013 er anvendelsen for de to ejendomme fastlagt til udelukkende deres nuværende formål.
Hvis de to ejendomme i stedet bliver en del af kommuneplanrammeområdet for Humlebæk Center og Station, bliver det muligt at opføre ny bebyggelse til såkaldte centerfunktioner – herunder butikker, liberale erhverv (fx lægehus, kontorer o.l.), boliger og restauranter mv. Bebyggelsen må i så fald maksimalt være på fire etager og have en bebyggelsesprocent på højest 50 pct.
For at gennemføre denne ændring af Kommuneplan 2013 skal Fredensborg Byråd vedtage et tillæg til kommuneplanen. 

Høring indtil den 31. august
Den ovennævnte ændring af kommuneplanen er så væsentlig, at Fredensborg Kommune vil høre naboers og øvrige interessenters holdninger og idéer, inden det egentlige arbejde med at udarbejde et kommuneplantillæg begynder, jf. planlovens § 23C.
Du kan skrive dine bemærkninger til os inden den 31. august 2016. Enten på plan@fredensborg.dk eller postadressen Fredensborg Kommune, Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv, Egevangen 3B, 2980 Kokkedal.

Borgermøde den 25. august 
Kommunen arrangerer et borgermøde om planlægning og udvikling af området. Her kan du høre mere om, hvordan vi planlægger for området og give os dine idéer og bemærkninger.
Mødet foregår på Humlebæk Bibliotek den 25. august 2016 kl. 17.00 til 19.00 og alle er velkomne. Børn er også velkomne, og der vil være mulighed for at bygge fremtidens bygninger på grunden og lege på biblioteket. Der vil til arrangementet være en let forplejning. For at kunne skabe gode rammer for borgermødet bedes du inden den 22. august tilmelde dig på politik@fredensborg.dk eller på www.facebook.com/hososihumlebaek

Processen efter den 31. august
Efter høringen og borgermødet udarbejder Fredensborg Kommunes administration et notat til byrådet og inddrager heri alle indkomne bemærkninger. Såfremt byrådet vedtager at arbejde videre med sagen, bliver Humlebæk Center 40-41 sat til salg i et offentligt udbud.
Efter udbuddet tager byrådet stilling til de indkomne tilbud og igangsætter på den baggrund udarbejdelsen af et forslag til en ny lokalplan og et kommuneplantillæg.
Forslagene til lokalplan og kommuneplantillæg bliver sendt i en ny offentlig høring, hvor du også har mulighed for at komme med bemærkninger. Et eventuelt nyt byggeri kan først begynde, når alle planer er vedtaget af byrådet.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive til mailadressen plan@fredensborg.dk

Clipart Se de eksisterende kommuneplanrammer og forslaget til de fremtidige kommuneplanrammer for Humlebæk Center 40-41

Se de eksisterende kommuneplanrammer og forslaget til de fremtidige kommuneplanrammer for Humlebæk Center 40-41