HØRING | Arkiv

Opdateret: 12. juni 2018

Fredensborg Kommune har d. 29. maj 2018 vedtaget Fællesregulativet for de offentlige vandløb i Fredensborg Kommune.
Afgørelsen er truffet i henhold til Vandløbslovens § 12 (Lovbekendtgørelse nr. 127 af 26. januar 2017) samt Bekendtgørelse om regulativer for offentlige vandløb (Bekendtgørelse nr. 919 af 27. juni 2016).

I forbindelse med vedtagelsen af regulativet har Plan-, Miljø- og Klimaudvalget besluttet, at der i forbindelse med udarbejdelse af specifikke regulativer for Donse Å og Niveåen skal etableres dialog med lodsejere og vandløbslauget. Indtil disse særregulativer er udarbejdet skal der ske en skærpet overvågning af nævnte to vandløb. De to vandløb prioriteres først i rækkefølgen af fremtidige regulativrevisioner.

Klagevejledning
Du kan klage over vandløbsmyndighedens afgørelser efter bekendtgørelsen samt afgørelser truffet med hjemmel i regulativer.

Hvem kan klage?
Den, afgørelsen er rettet til

  • Enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
  • En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
  • Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen
  • Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
  • Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Hvem er klageinstans?
Miljø- og Fødevareklagenævnet  

Hvordan klager man?
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. På borger.dk skal du søge efter ’Klageportal’. Kun i særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv, Egevangen 3B, 2610 Kokkedal. Det er Miljø- Fødevareklagenævnet, der afgør om en borger kan fritages.

Hvad er klagefristen?
Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen af det endeligt vedtagne regulativ.

Hvad koster det at klage?
900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på www.naevneneshus.dk.

Clipart Se fællesregulativet

Se fællesregulativet