HØRING | Arkiv LANDOMRÅDET

Opdateret: 24. april 2020

Fredensborg Kommune har den 24. april 2020 i henhold til Planlovens § 27 endeligt vedtaget tillæg 1 til lokalplan L01 for Lønholt, med mindre ændringer til det offentliggjorte planforslag.

Tillægget indgår nu i et samlet hæfte med titlen ”Lokalplan L01 inkl. tillæg 1. Lønholt” Hæftet består af lokalplan L01 for Lønholt som er vedtaget den 22. februar 1982 samt tillæg 1, vedtaget den 24. april 2020.

Indhold
Formålet med tillægget er, at danne det planlægningsmæssige grundlag for opførelse af en bolig på ejendommen Høje Lønholt 2. Ændringerne i forhold til den eksisterende lokalplan L01 består primært i at tilføje bestemmelser som muliggør at området kan anvendes til boligformål. Derudover er der bebyggelsesregulerende bestemmelser som fastlægger at der kan etableres en bolig i 1 etage med tag dækket af røde tegl eller strå samt bestemmelser om nedsivning af overfladevand. Sluttelig er kortbilag 6401 i lokalplan L01 redigeret således at delområde IID som kan anvendes til offentlige formål, ændres til delområde IA som kan anvendes til boligformål.

Offentlig høring
Forslag til tillæg 1 til lokalplan L01 for Lønholt har været i offentlig høring i perioden 24. januar 2020 til 27 marts 2020.

Der er i høringsperioden indkommet én bemærkning til planforslaget. Høringssvaret er indsendt af køberen af den kommunale ejendom Høje Lønholt 2.

I høringssvaret udtrykkes der ønske om, at det gøres muligt at opføre en bolig i 1 ½ plan på ejendommen frem for en bolig på 1 etage med mulighed for opførsel af 2 hemse.

Kommunen har besluttet at imødekomme ønsket, idet det udelukkende vil medføre en mindre ændring af boligens længde og bredde men ikke højde. Der er derfor gennemført en mindre ændring af formuleringen i § 7.2 i forhold til det offentliggjorte planforslag.

Retsvirkninger
Lokalplan L01 inkl. tillæg 1 gælder nu for området, og det betyder at der ikke må etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser medmindre kommunen giver tilladelse til det.

Klagevejledning
Enhver med retlig interesse i sagens udfald kan, jf. planlovens § 58 stk. 1, klage over formelle mangler i afgørelsen om endelig vedtagelse af lokalplanen – de såkaldte retlige spørgsmål. Klageberettigede er myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver der har en væsentlig individuel interesse i sagens udfald.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet.
Planklagenævnet bliver sekretariatsbetjent af Nævnenes Hus. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk, www.virk.dk eller naevneneshus.dk. Kun i særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv, Egevangen 3B, 2980 Kokkedal eller plan@fredensborg.dk.

Det er Planklagenævnet, der afgør om en borger kan fritages.

Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål. Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Det koster 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og orga-nisationer at klage. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet

Ønsker du at prøve afgørelsen ved domstolene, skal du have anlagt søgsmål inden 6 måneder fra offentliggørelsen af den endeligt vedtagne lokalplan, jf. planlovens § 62.

Der kan læses mere om forholdene ved at klage her:
http://naevneneshus.dk/planklagenaevnet. 

Clipart Se lokalplan L01 for Lønholt

Se lokalplan L01 for Lønholt