HØRING | Arkiv LANDOMRÅDET

Opdateret: 13. maj 2019

Fredensborg Kommune har den 30. april 2019 truffet afgørelse om at vedtage lokalplan L104 for Avderød landsby endeligt.

Lokalplanforslaget var i offentlig høring fra den 4. marts til den 18. marts 2019.

Formålet med denne revision af den gamle lokalplan nr. 31 er, at danne det planlægningsmæssige grundlag for opførelse af en idrætshal i forbindelse med behandlingsinstitutionen Dyssegården. Revisionen består primært i at tilføje lokalplanbestemmelser til den gældende lokalplan nr. 31, og tilføje et kortbilag med et byggefelt.

I forbindelse med den endelige vedtagelse af revision af lokalplan nr. 31 får den samlede lokalplan for Avderød Landsby nyt navn. Fremadrettet hedder lokalplanen for Avderød landsby – ”Lokalplan L104 for Avderød landsby”.  Indholdet i L104 vil bestå af den gamle lokalplantekst fra lokalplan nr. 31, hvor der ingen ændringer er, og bagerst i hæftet de nye ændringer i forhold til idrætshallen.

 

Klagevejledning
Enhver med retlig interesse i sagens udfald kan jf. planlovens § 58 stk. 1. klage over formelle mangler i afgørelsen om endelig vedtagelse af lokalplanen – de såkaldte retlige spørgsmål. Det kan bl.a. være dig, som adressat for afgørelsen, samt klageberettigede myndigheder, organisationer og naboer.  

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Planklagenævnet bliver sekretariatsbetjent af Nævnenes Hus.

Du klager via Klageportalen. Indgang til Klageportalen kan du finde på www.borger.dk og www.virk.dk. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr.  

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen (Fredensborg Kommune). Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål. Klagefristen er 4 uger fra afgørelsen er meddelt, jf. planlovens § 60. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udlø-ber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder, fra afgørelsen er meddelt jf. planlovens § 62.

 

 

Clipart Se lokalplan L104 for Avderød landsby

Se lokalplan L104 for Avderød landsby