HØRING | Arkiv LANDOMRÅDET

Opdateret: 12. marts 2019

Fredensborg Kommunes Byråd har den 25. februar 2019 vedtaget lokalplan L103.

Lokalplanen offentliggjort den 12. marts 2019.

Lokalplan L103 for Dysseager, hed under høringen: L103 for Boliger ved Gunderødvej 46. Plan-, miljø-, og klimaudvalget besluttede den 3. oktober 2018 at vejen igennem lokalplanområdet skal hedder Dysseager. Derfor omdøbes lokalplanen til L103 for Dysseager, som en redaktionel ændring.

Lokalplanen giver mulighed for, opførelse af 10 fritliggende enfamiliehuse med et fælles friareal. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at etablere et boligområde, som forholder sig til placeringen i et landsbymiljø.

Lokalplanen blev vedtaget med ændringer til det offentliggjorte forslag. Ændringerne vedrører bl.a. tagmaterialer, facadematerialer samt køreretningen for den ensrettede vej. Derudover er navnet for lokalplanen ændret så det passer til det nye vejnavn, Dysseager.

Retsvirkninger
Lokalplanen gælder nu for området, og det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser, medmindre kommunen giver tilladelse til det.

Klagevejledning
Hvad kan der klages over?

Miljøvurdering
Du kan klage over afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering af planforslagene.

Retlige spørgsmål
Du kan klage over retlige spørgsmål i forhold til planforslaget. Det vil sige, at du kan klage hvis du mener, at lovens krav til planen ikke bliver opfyldt, f.eks.

lovkrav til planens indhold,

lovkrav til procedurer,

lovkrav til offentliggørelse.

Hvem kan klage?
Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans?
Planklagenævnet

Hvordan klager man?
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. På borger.dk skal du søge efter ’Klageportal’. Kun i særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv, Egevangen 3B, 2610 Kokkedal. Det er Planklagenævnet, der afgør om en borger kan fritages.

Hvad er klagefristen?

Miljøvurdering
Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering.

Retlige spørgsmål
Klagefristen vedrørende retlige spørgsmål er 4 uger fra offentliggørelsen af de endeligt vedtagne planer. Den endelige vedtagelse af planforslaget kan først ske, når høringsperioden er slut og alle indkomne indsigelser er blevet behandlet.

Hvad er lovgrundlaget?
Vedr. miljøvurdering: Miljø- og Fødevareklagenævnet
Vedr. retlige spørgsmål: Planklagenævnet

Hvad koster det at klage?
900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet.

Søgsmålsfrist
Ønsker du at prøve afgørelsen ved domstolene, skal du have anlagt søgsmål inden 6 måneder fra offentliggørelsen af den endeligt vedtagne lokalplan.

 

Clipart Lokalplan L103 Dysseager

Lokalplan L103 Dysseager