HØRING | Arkiv KOKKEDAL

Opdateret: 11. december 2017

Fredensborg Byråd har d. 27. november 2017 vedtaget lokalplan K106. Planforslaget var i offentlig høring fra d. 5. juli 2017 til d. 31. august 2017.

Lokalplanen blev offentliggjort d. 11. december 2017.

lokalplanen åbner mulighed etablering af butikker med særlig pladskrævende varer samt erhverv i miljøklasse 2 – 4.

Lokalplanområdet er beliggende i et industriområde i det sydlige Kokkedal. Industriområdet blev etableret i 1970´erne på landbrugsarealer. Området har fladt terræn og grunden er omkranset af et beplantningsbælte, der af hensyn til trafiksikkerheden, vil blive erstattet af lav beplantning og enkeltstående træer. 

Området ligger i dag ubenyttet hen. Den eksisterende bygning på grunden, har tidligere været anvendt til et busanlæg med værkstedshal samt personalebygning med kontorer og folkerum. Bygningerne er i en etage med kælder. Der er adgang til området fra Kokkedal Industripark fra 2 eksisterende overkørsler fra nord og vest.

Retsvirkninger
Lokalplanen gælder nu for området, og det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser, medmindre kommunen giver tilladelse til det.

Klagevejledning
Enhver med retlig interesse i sagens udfald kan jf. planlovens § 58 stk. 1. klage over formelle mangler i afgørelsen om endelig vedtagelse af planerne – de såkaldte retlige spørgsmål. Det kan bl.a. være dig, som adressat for afgørelsen, samt klageberettigede myndigheder, organisationer og naboer.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Planklagenævnet bliver sekretariatsbetjent af Nævnenes Hus. Du klager via Klageportalen. Indgang til Klageportalen kan du finde på www.borger.dk og www.virk.dk, ved at søge efter ´Klageportal’. Du logger på ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Der er også et link til Klageportalen på forsiden af www.nmkn.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Gebyrets størrelse reguleres hvert år. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen (Fredensborg Kommune). Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Når en klage er indgivet behandler Fredensborg Kommune i første omgang klagen, og sender sagen til Planklagenævnet vedlagt kommunens udtalelse, samt de dokumenter der er indgået i sagens bedømmelse. Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål.

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsen er meddelt, jf. planlovens § 60. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder, fra afgørelsen er meddelt jf. planlovens § 62. 

Du kan læse mere om forholdene ved at klage her: http://naevneneshus.dk/planklagenaevnet.

Clipart Lokalplan K106

Lokalplan K106

Clipart Hvidbog

Hvidbog