TILLADELSE | Arkiv KOKKEDAL

Opdateret: 10. marts 2017

Fredensborg Byråd har den 27. februar 2017 endeligt vedtaget Lokalplan K105 Egedal byens hus og Bygrønning.

Lokalplanen har til formål, at sikre:

  • mulighed for etablering af byggeri til offentligt formål ved Egedalsvej 2
  • bevaring af den eksisterende bebyggelse Egedal
  • kulturmiljøet omkring Egedal og de Brønsholmsdalske fabrikker
  • mulighed for tekniske anlæg til håndtering af regnvand.

Resultatet af den offentlige høring

Lokalplanforslaget var fremlagt til offentlig høring fra 7. november 2016 til den 9. januar 2017. I forbindelse med den offentlige høring blev der afholdt borgermøde den 22. november 2016.

I høringsperioden indkom i alt 8 indsigelser og bemærkninger fra myndigheder, foreninger og privatpersoner. Resumé fra borgermødet, indsigelser og bemærkninger samt høringssvarene i deres helhed var vedlagt som bilag til den politiske behandling af sagen på møderne i februar 2017. På baggrund af de indkomne indsigelser og bemærkninger samt administrationens anbefalinger blev der vedtaget følgende ændringer ved den endelige vedtagelse af lokalplan K105:

Generelt
Lokalplanafgrænsningen ændres så matr. nr. 4gd Brønsholm By, Karlebo udgår.

  • § 4 stk. 7, bestemmelsen udgår idet parkeringen langs Egedalsvej ikke kræver en vejudvidelse til 7 meter.
  • § 4 stk. 11, ny bestemmelse:

Ved Egedal Kirke skal der sikres min. 20 spidsbelastnings p-pladser indenfor lokalplanområdet.

  • § 5 stk. 9, ny bestemmelse:

De to murpiller ved indkørslen til Egedal byens hus må ikke rives ned eller ændres uden kommunens særlige tilladelse.

  • To egetræer ved Egedal Kirke markeres som bevaringsværdige.

 

Offentliggørelse
Byrådets endelige vedtagelse af lokalplanen blev annonceret d. 8. marts 2017. Endvidere udleveres lokalplanen ved henvendelse til Fredensborg Rådhus, Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv.

Lokalplanens retsvirkninger
Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, i følge Lov om planlægning, § 18, kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

De eksisterende lovlige forhold på en ejendom, samt den lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af anlæg m.v., der er indeholdt i planen.

Mindre betydende lempelser af bestemmelserne i lokalplan kan tillades af Byrådet, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Ændringer i lokalplanen kan ske efter Byrådets vedtagelse efter reglerne om vedtagelse og godkendelse af nye lokalplaner.

Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen (Fredensborg Kommune). Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Afgørelsen kan påklages af Erhvervs- og vækstministeren og i øvrigt af enhver med retlig interesse i sagens udfald, jf. planlovens § 58 stk. 1.

Når en klage er indgivet behandler Fredensborg Kommune i første omgang klagen, og sender sagen til Planklagenævnet vedlagt kommunens udtalelse, samt de dokumenter der er indgået i sagens bedømmelse. Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål. Klagefristen er 4 uger fra afgørelsen er meddelt, jf. planlovens § 60. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet. Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder, fra afgørelsen er meddelt/offentliggjort jf. planlovens § 62.

 

Clipart Se endelig lokalplan K105

Se endelig lokalplan K105