HØRING | Arkiv HUMLEBÆK

Opdateret: 3. september 2018

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget har på mødet den 14. august 2018 vedtaget lokalplan H111 endeligt. 

Offentlig høring 
Lokalplanforslaget var i offentlig høring fra den 22. marts 2018 til 26. april 2018. Der indkom i alt 2 høringssvar.

Et resumé af høringssvar var vedlagt som bilag til politisk behandling af sagen og de kan findes på nedenstående link.

I linket herunder fremgår også hvilke ændringer der blev besluttet i forbindelse med den endelige vedtagelse. Det fremgår at adressen fremadrettet er Gammel Torpenvej 2, og det ændres derfor i lokalplanen. 

https://www.fredensborg.dk/politik/dagsordener-og-referater/plan---miljoe--og-klimaudvalget-(18-21)/2018/august/14--august-2018--referat/121 

Klagevejledning 
Enhver med retlig interesse i sagens udfald kan jf. planlovens § 58 stk. 1. klage over formelle mangler i afgørelsen om endelig vedtagelse af lokalplanen – de såkaldte retlige spørgsmål. Det kan bl.a. være dig, som adressat for afgørelsen, samt klageberettigede myndigheder, organisationer og naboer.  

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Planklagenævnet bliver sekretariatsbetjent af Nævnenes Hus. Du klager via Klageportalen. Indgang til Klageportalen kan du finde på www.borger.dk og www.virk.dk. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr.  

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen (Fredensborg Kommune). Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål. Klagefristen er 4 uger fra afgørelsen er meddelt, jf. planlovens § 60. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. 

Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder, fra afgørelsen er meddelt jf. planlovens § 62.

Clipart Lokalplan H111

Lokalplan H111