HØRING | Arkiv FREDENSBORG

Opdateret: 3. november 2017

Fredensborg Byråd har d. 30. oktober 2017 vedtaget kommuneplantillæg nr. 17 og lokalplan F116. Planforslagene var i offentlig høring fra d. 29. juni 2017 til d. 24. august 2017 og i ekstra høring fra d. 13. – 27. september 2017.
Kommuneplantillægget og lokalplanen blev offentliggjort d. 3. november 2017.

Kommuneplantillægget og lokalplanen åbner mulighed etablering af butikker med særlig pladskrævende varer samt kontor og serviceerhverv.
Planerne blev vedtaget med mindre ændringer til det offentliggjorte forslag. Der er alene tale om redaktionelle ændringer.

Retsvirkninger
Lokalplanen gælder nu for området, og det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser, medmindre kommunen giver tilladelse til det.

Klagevejledning
Enhver med retlig interesse i sagens udfald kan jf. planlovens § 58 stk. 1. klage over formelle mangler i afgørelsen om endelig vedtagelse af planerne – de såkaldte retlige spørgsmål. Det kan bl.a. være dig, som adressat for afgørelsen, samt klageberettigede myndigheder, organisationer og naboer.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Planklagenævnet bliver sekretariatsbetjent af Nævnenes Hus. Du klager via Klageportalen. Indgang til Klageportalen kan du finde på www.borger.dk og www.virk.dk, ved at søge efter ´Klageportal’. Du logger på ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Der er også et link til Klageportalen på forsiden af www.nmkn.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Gebyrets størrelse reguleres hvert år. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen (Fredensborg Kommune). Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Når en klage er indgivet behandler Fredensborg Kommune i første omgang klagen, og sender sagen til Planklagenævnet vedlagt kommunens udtalelse, samt de dokumenter der er indgået i sagens bedømmelse. Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål.

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsen er meddelt, jf. planlovens § 60. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. 

Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder, fra afgørelsen er meddelt jf. planlovens § 62. Du kan læse mere om forholdene ved at klage her: http://naevneneshus.dk/planklagenaevnet.

Clipart Lokalplan F116

Lokalplan F116

Clipart Kommuneplantillæg nr. 17

Kommuneplantillæg nr. 17

Clipart Hvidbog

Hvidbog