HØRING | Arkiv FREDENSBORG

Opdateret: 16. marts 2020

Fredensborg Byråd har d. 24. februar 2020  vedtaget kommuneplantillæg 5 og lokalplan L122, Lindelyvej.
Kommuneplantillægget og lokalplanen offentliggøres/er offentliggjort d. 16. marts 2020 her.
Lokalplanen  blev vedtaget med mindre ændringer til det offentliggjorte forslag. 

Retsvirkninger
Lokalplanen gælder nu for området, og det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser, medmindre kommunen giver tilladelse til det.

Klagevejledning
Hvad kan der klages over?
Miljøvurdering
Du kan klage over afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering af planforslagene.
 
Retlige spørgsmål
Du kan klage over retlige spørgsmål i forhold til planforslaget. Det vil sige, at du kan klage hvis du mener, at lovens krav til planen ikke bliver opfyldt, f.eks.
lovkrav til planens indhold,
lovkrav til procedurer,
lovkrav til offentliggørelse.
 
Hvem kan klage?
Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.
 
Hvem er klageinstans?
Vedr. miljøvurdering: Miljø- og Fødevareklagenævnet
Vedr. retlige spørgsmål: Planklagenævnet
 
Hvordan klager man?
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. På borger.dk skal du søge efter ’Klageportal’. Kun i særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv, Egevangen 3B, 2610 Kokkedal. Det er Planklagenævnet, der afgør om en borger kan fritages.
 
Hvad er klagefristen?
Miljøvurdering
Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering.
 
Retlige spørgsmål
Klagefristen vedrørende retlige spørgsmål er 4 uger fra offentliggørelsen af de endeligt vedtagne planer. 
 
Hvad er lovgrundlaget?
Planloven og miljøvurderingsloven
 
Hvad koster det at klage?
900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet.
 
Søgsmålsfrist
Ønsker du at prøve afgørelsen ved domstolene, skal du have anlagt søgsmål inden 6 måneder fra offentliggørelsen af den endeligt vedtagne lokalplan.
 
Yderligere oplysninger
Fredensborg Byråds endelige vedtagelse af lokalplanen og kommuneplantillægget samt behandlingen af høringssvarene fra den offentlige høring kan ses på kommunens hjemmeside www.fredensborg.dk.  
 
 
Clipart Se den vedtagede lokalplan

Se den vedtagede lokalplan