HØRING | Arkiv FREDENSBORG

Opdateret: 10. oktober 2018

Fredensborg Byråd har d. 1. oktober 2018 vedtaget kommuneplantillæg 1 og lokalplan F117 for Fredensborg bymidte.
Du modtager dette orienteringsbrev, fordi du er part i sagen. Enten som grundejer i lokalplanområde nr. F117 eller fordi du rettidigt har fremsat bemærkninger mv. til planforslaget.

Kommuneplantillægget og lokalplanen er offentliggjort d. 1. oktober 2018 og kan ses på Fredensborg Kommunes hjemmeside www.fredensborg.dk

Kommuneplantillægget og lokalplanen skaber plangrundlag for at helhedsplanen for ’Den Grønne Slotsby’ kan realiseres. Samtidig er lokalplanen en modernisering af den tidligere lokalplan F01, ved eksempelvis at åbne op for en bredere anvendelse af stueetagerne i Jernbanegade – således at det eksempelvis også er muligt at etablere offentlige funktioner i stueetagerne.

Planen blev vedtaget med ændringer til det offentliggjorte forslag, som er fremkommet i høringsperioden. Ændringerne vedrører eksempelvis formuleringer vedrørende Dronning Ingrids Anlæg samt en vejbyggelinje langs statsvejen. 
Alle vedtagne ændringer ses af den politiske sag her
 

Retsvirkninger
Lokalplanen gælder nu for området, og det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser, medmindre kommunen giver tilladelse til det.

Klagevejledning
Hvad kan der klages over?

Miljøvurdering
Du kan klage over afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering af planforslagene.

Retlige spørgsmål
Du kan klage over retlige spørgsmål i forhold til planforslaget. Det vil sige, at du kan klage hvis du mener, at lovens krav til planen ikke bliver opfyldt, f.eks.

  • lovkrav til planens indhold,
  • lovkrav til procedurer,
  • lovkrav til offentliggørelse.

Hvem kan klage?
Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans?
Vedr. miljøvurdering: Miljø- og Fødevareklagenævnet

Vedr. retlige spørgsmål: Planklagenævnet

Hvordan klager man?
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. På borger.dk skal du søge efter ’Klageportal’. Kun i særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv, Egevangen 3B, 2610 Kokkedal. Det er Planklagenævnet, der afgør om en borger kan fritages.

Hvad er klagefristen?

Miljøvurdering
Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering.

Retlige spørgsmål
Klagefristen vedrørende retlige spørgsmål er 4 uger fra offentliggørelsen af de endeligt vedtagne planer. Den endelige vedtagelse af planforslaget kan først ske, når høringsperioden er slut og alle indkomne indsigelser er blevet behandlet.

Hvad er lovgrundlaget?
Planloven og miljøvurderingsloven

Hvad koster det at klage?
900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet.

Søgsmålsfrist
Ønsker du at prøve afgørelsen ved domstolene, skal du have anlagt søgsmål inden 6 måneder fra offentliggørelsen af den endeligt vedtagne lokalplan.

Clipart Lokalplan F117 Fredensborg Bymidte

Lokalplan F117 Fredensborg Bymidte