HØRING | Arkiv FREDENSBORG

Opdateret: 14. september 2017

Forslag til lokalplan F116 og kommuneplantillæg nr. 17 var i offentlig høring fra d. 29. juni – 24. august 2017. På baggrund af ændringsforslag sendes lokalplanforslaget i 2 ugers ekstra høring.

Ændringer af planforslagene
Under den offentlige høring af planforslagene fra d. 29. juni – 24. august 2017, har udvikler af området indsendt ønske om at foretage ændringer i lokalplanforslaget.
Ændringerne er:

  • Vareindlevering flyttes fra hovedindgangen af bygningen mod syd og til bagindgangen af bygningen mod nord, se kortbilag 3 og 5.
  • Mulighed for vaskehal udtages af planforslagene.
  • Mulighed for tankanlæg udtages af planforslagene, da det er en fejl det figurer på kortbilag 5, og ikke burde have været med i høringen.
  •  Indgangspartiet til butikken flyttes fra sydøst mod sydvest, se kortbilag 3 og 5.
  • Der indsættes hegn langs toppen af parkeringspladsen, således at parkerende kunder primært benytter sig af parkeringspladsens vestlige side foran indgangspartiet. Se kortbilag 3 og 5.
  • Støjhegnet udtages af lokalplanforslaget, da en ny støjredegørelse viser, at ovenstående ændringer medfører at miljøstyrelsens gældende grænseværdier for støj kan overholdes uden støjhegn, og at det derfor ikke kan fastsættes som ibrugtagningskrav.

indsigelsesfrist
Planforslagene er fremlagt i to ugers ekstra høring fra d. 13. – 27. september 2017 
Eksemplarer af planforslaget kan rekvireres ved henvendelse til Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv, Rådhuset, Egevangen 3B, 2980 Kokkedal, tlf. 72 56 50 00.

Indsigelser imod eller ændringsforslag til planforslagene skal sendes til Fredensborg Kommune, Egevangen 3B, 2980 Kokkedal eller til plan@fredensborg.dk senest den 27. september 2017 kl. 16:00 og vil herefter indgå i byrådets endelige behandling af forslaget.

Efter udløbet af indsigelsesfristen den 27. september 2017 kl. 16:00 kan byrådet efter fornyet behandling af lokalplanforslaget vedtage planen endeligt.
Hvis der rettidigt er fremsat indsigelser eller ændringsforslag til lokalplanforslaget, kan byrådets vedtagelse tidligst ske 4 uger efter udløbet af indsigelsesfristen.

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger
Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget af byrådet, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde der kan foregribe den endelige plans indhold. Efter § 17 i planloven gælder et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. De eksisterende lovlige forhold på en ejendom, samt den lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil. Når fristen for at fremkomme med bemærkninger er udløbet, kan byrådet give tilladelse til udnyttelse i overensstemmelse med planforslaget. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra datoen for offentliggørelsen af lokalplanforslaget og indtil planen er endeligt vedtaget, dog højst indtil 1 år efter offentliggørelsen.

Miljøvurdering
Fredensborg Kommune har foretaget en screening af planforslagene efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det er vurderet, at det i henhold til lovens § 3, stk. 2 ikke er nødvendigt at foretage en egentlig miljøvurdering af lokalplanforslaget, idet planforslaget alene fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen kan ses på kommunens hjemmeside www.fredensborg.dk.

Klagevejledning til miljøvurdering
Afgørelsen om, at planforslagene ikke skal miljøvurderes kan påklages til Planklagenævnet. Planklagenævnet bliver sekretariatsbetjent af Nævnenes Hus. Du klager via Klageportalen. Indgang til Klageportalen kan du finde på www.borger.dk og www.virk.dk, ved at søge efter ´Klageportal’. Du logger på ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Der er også et link til Klageportalen på forsiden af www.nmkn.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr
på 1.800 kr. Gebyrets størrelse reguleres hvert år. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen (Fredensborg Kommune). Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Afgørelsen kan påklages af ministeren og i øvrigt af enhver med retlig interesse i sagens udfald, jf. planlovens § 58 stk. 1. 

Når en klage er indgivet behandler Fredensborg Kommune i første omgang klagen, og sender sagen til Planklagenævnet vedlagt kommunens udtalelse, samt de dokumenter der er indgået i sagens bedømmelse. Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål.

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsen er meddelt, jf. planlovens § 60. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. 

Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder, fra afgørelsen er meddelt jf. planlovens § 62. 

Clipart Se lokalplan F116

Se lokalplan F116