HØRING | Arkiv KOKKEDALNIVÅHUMLEBÆKFREDENSBORGLANDOMRÅDET

Opdateret: 1. december 2017

Fredensborg Byråd har vedtaget kommuneplantillæg nr. 16, til Kommuneplan 13. Sideløbende er Kommuneplan 2017 vedtaget, og tillæg 16 er i den forbindelse indarbejdet som en del af Kommuneplan 2017. Dette er offentligt gjort den 15. november 2017.

 

Planforslaget om bevaringsværdige bygninger har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 8. maj 2017 til den 31. juli 2017. Efter den offentlige høringsfase er der indarbejdet en række mindre ændringer i den endelige udformning af kommuneplantillægget. De konkrete ændringer fremgår af Byrådets protokol af 30. oktober 2017 se www.fredensborg.dk  under Byrådet – dagsorden og referat.

Retsvirkninger
Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af kommuneplantillæg 16 og dennes indarbejdelse i Kommuneplan 2017, er SAVE-registrerede bygninger med værdi 1-4 bevaringsværdige. En bygning har planlægningsmæssig status som bevaringsværdig, når den er omfattet af et forbud mod nedrivning i en lokalplan eller en byplanvedtægt, jf. Planloven § 12, stk. 3. Eller hvis en bygning er optaget som bevaringsværdig i en kommuneplan, hvor den bevaringsværdige bygning er omfattet af bestemmelserne i Bygningsfredningslovens § 18.

Byrådet følger Økonomiudvalget og Plan- Miljø- og Klimaudvalgets beslutninger og bemærkninger. Med udgangspunkt her i lægges der vægt på, at der udøves en smidig sagsbehandling i forbindelse med bevaringsværdige bygninger. Derudover kan der på konkret begrundet efterspørgsel ske en revurdering af enkelte bygninger med en SAVE-værdi 4 – 9 . Ovenstående evalueres efter 1 år.

Klagevejledning
Efter planlovens § 58, stk. 1, kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over planens hensigtsmæssighed eller rimelighed.

Hvis du ønsker at klage, kan du klage til Planklagenævnet. Planklagenævnet bliver sekretariatsbetjent af Nævnenes Hus. Du klager via Klageportalen. Indgang til Klageportalen kan du finde på www.borger.dk og www.virk.dk, ved at søge efter ´Klageportal’. Du logger på ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Der er også et link til Klageportalen på forsiden af www.nmkn.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Klagefristen er 4 uger fra planens offentliggørelse, jf. Lov om Planlægning § 60, stk.1.

Du kan læse mere om forholdene ved at klage her: http://naevneneshus.dk/planklagenaevnet