HØRING | Arkiv KOKKEDALNIVÅHUMLEBÆKFREDENSBORGLANDOMRÅDET

Opdateret: 15. maj 2017

Fredensborg Byråd har den 24. april 2017 vedtaget at fremlægge Forslag til kommuneplantillæg nr. 16 ”Bevaringsværdige bygninger i Fredensborg Kommune” i offentlig høring. Forslaget er et tillæg til den gældende Kommuneplan 2013.

Forslaget til kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af SAVE-registreringer af bygninger opført før år 1940. Registreringerne blev foretaget i år 2014.
På byrådsmøde den 23. november 2015 blev det besluttet, at bygninger med SAVE-værdi 1 til og med 4 bør optages i kommuneplanen som bevaringsværdige.

Alle SAVE-registreringerne kan ses her

Kommuneplanen er det overordnede plandokument, som sætter mål og rammer for den fysiske udvikling i hele kommunen.

Fremlæggelse og indsigelsesfrist
Forslaget til kommuneplantillæg nr. 16 ”Bevaringsværdige bygninger i Fredensborg Kommune”, er fremlagt fra den 15. maj til 31. juli 2017.

Deltag i debatten

• På borgermødet
Torsdag den 15. juni 2017 kl. 19.00-21.00 i Rådhuskælderen på Fredensborg Rådhus, Egevangen 3B, 2980 Kokkedal.

• På mail
Du kan sende os en mail på: plan@fredensborg.dk

• Pr. brev
Du kan sende os et brev på adressen: Fredensborg Kommune, Plan og Miljø, Egevangen 3B, 2980 Kokkedal.

Forslaget til kommuneplantillægget kan ses i pdf-format her eller i papirudgave på rådhuset eller på kommunens biblioteker.

Kommuneplanens retsvirkning
Byrådet kan efter Planlovens § 12, udstede forbud mod udstykning og bebyggelse, som er i strid med rækkefølgebestemmelserne og forbud mod bebyggelse eller ændret anvendelse, som er i strid med kommuneplanens bestemmelser.

Der kan ikke klages til Planklagenævnet, over et forslag til en kommuneplan. Men når Kommuneplan 2017 træder i kraft ved Byrådets endelige vedtagelse, er der mulighed for at klage over de retlige forhold hvorved kommuneplanen er tilvejebragt.
Det er muligt at sende høringssvar i tillæggets høringsperiode.

Miljøvurdering og klagevejledning
Der er foretaget en miljøscreening af de væsentligste ændringer i kommuneplanforslaget. Det er vurderet, at planen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet. Derfor er det besluttet ikke at foretage en egentlig miljøvurdering.

Der kan klages over beslutningen om ikke at foretage en miljøvurdering. Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen. Klagen skal sendes til Planklagenævnet via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk  og www.virk.dk . På borger.dk skal du søge efter ’Klageportal’. Klagefristen er den 12. juni 2017.

Clipart Bevaringsværdige byninger - forslag til Kommuneplan 2017

Bevaringsværdige byninger - forslag til Kommuneplan 2017

Clipart Bilag til Bevaringsværdige bygninger

Bilag til Bevaringsværdige bygninger