TILLADELSE | Arkiv LANDOMRÅDET

Opdateret: 11. februar 2020

Fredensborg Kommune har truffet afgørelse om, at etablering af regnvands-bassin på matr. Nr. 5q, Avderød by, Karlebo, ikke er VVM-pligtigt.
 
Afgørelsen er truffet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer, programmer og konkrete projekter (Lovbkg. 1225 af 25. oktober 2018).
Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. § 91 i miljøbeskyttelsesloven.
En eventuel klage skal sendes til Natur- og Miljøklagenævnet via Klageportalen på hjemmesiden www.nmkn.dk inden klagefristens udløb.
 
Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelse, se yderligere i tilladelsen.
Ansøger vil ved klagefristens udløb få besked, såfremt der er modtaget klager.  
 
Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelserne er meddelt eller offentlig bekendtgjort jf. Miljøbeskyttelsesloven § 101.
Clipart Afgørelse om VVM-pligt

Afgørelse om VVM-pligt