TILLADELSE | FREDENSBORG

Opdateret: 8. januar 2021

Afgørelse om ikke VVM-pligt for fjernvarmeprojekt til dele af Fredensborg By

Fredensborg Kommune har den 14. december 2020 modtaget anmeldelse efter VVM-reglerne fra Sweco A/S på vegne af Norfors I/S. Anmeldelsen omhandler etablering af fjernvarmeforsyning til dele af Fredensborg By.

Fredensborg Kommune skal som VVM-myndighed vurdere om projektet er VVM-pligtigt og dermed om projektet forudsætter udarbejdelse af en vurdering af virkningerne på miljøet (VVM-redegørelse) inden det kan tillades.

Afgørelse
Fredensborg Kommune har vurderet at projektet kan gennemføres uden udarbejdelse af en VVM redegørelse, jf. miljøvurderingslovens § 21. Afgørelsen samt screeningen kan læses i vedhæftede bilag.

Klageadgang

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen på kommunens hjemmeside. Det vil sige fristen for at klage er til og med 03-02-2021.

Eventuel klage skal indtastes i og sendes elektronisk via Klageportalen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/

Clipart Se VVM-screeningsafgørelsen

Se VVM-screeningsafgørelsen

Clipart Se VVM-screening myndighedsvurdering

Se VVM-screening myndighedsvurdering