Billede

Arkitekturpris 2015: Enfamiliehus ved Grønholtvang (ovenstående billede)
Opførelsesår: 2014
Arktekt: Leth og Gori
Yderlig information om projektet www.lethgori.dk/roof-house
Fra bedømmelseskomiteens begrundelse: Huset ved Grønholtvang er et meget fint eksempel på, hvordan et samspil mellem arkitektrådgiver og bygherre kan skabe endnu bedre arkitektur end udgangspunktet. Her har man med enkle og præcise indgreb forvandlet en gammel 60’er villa til en nutidig bolig. Med sine proportioner, sit moderne formsprog og bearbejdning af tagfladerne er huset med til at højne arkitekturen ikke bare i nærområdet, men i hele Fredensborg Kommune.

Restaureringspris 2015: Landsbyhus, Langstrupvej 12
Opførelsesår: Omkring 1800 og renoveret 2013 / 2014
Arkitekt: Hornbæk Totalenterprise i tæt samarbejde med bygherre
Fra bedømmelseskomiteens begrundelse: Langstrup Landsby rummer mange kvaliteter, og derfor er den netop blevet kortlagt som kulturmiljø i Fredensborg Kommune. Restaureringen af Langstrupvej 12 er derfor særlig vigtig i bevaringen af landsbymiljøet. Husets ejere havde planer om nedrivning, men valgt alligevel at bevare huset og opdatere det til nutidig brug. Restaureringen er gjort med respekt for husets oprindelige arkitektoniske stil og udtryk.

Landskabspris 2015: Nivaagaards parkanlæg
Opførelsesår: Oprindeligt fra starten af 1900-tallet, og senere ved rekonstruktion fra 2007
Arkitekt: Landskabsgartner Fritz Edvard Glæsel fra parkens start, og gartner Svend Hansen ved rekonstruktionen fra 2007.
Fra bedømmelseskomiteens begrundelse:
Nivaagaard danner rammen om en enestående fortælling om områdets teglværksproduktion, og om hvordan det omkringliggende bysamfund i Nivå opstod. I tilknytning til Nivaagaard ligger Nivaagaards park.
Parken byder på unikke oplevelser, når man bevæger sig rundt på stierne blandt de mange rhododendron, eller man gør ophold for at nyde udsigten over Øresund. Parken har gennem de senere år gennemgået en større renovering.

Formand for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget, Lars Simonsen (B)
Medlem af Byrådet, Tinne Borch Jacobsen(V)
Medlem af Byrådet, Ergin Øzer (A)
Souschef i Center for Plan og Miljø, Lise Kongsgaard
Repræsentant for Akademisk Arkitektforening, Charlotte Algreen, MAA
 

Vedtægter for præmiering af god arkitektur

Pkt. 1
Formål

Formålet med at etablere en bygningspræmiering er, at sætte fokus på arkitektur og arkitektonisk kvalitet i Fredensborg Kommune.

Prisen skal sætte fokus på smukt byggeri og anlæg af høj kvalitet, på arkitektonisk ny-tænkning, på bæredygtighed og på, at øge interessen for renovering af gamle bygninger ved at fokusere på kvalitative eksempler til inspiration for bygherrer og borgere.

Pkt. 2
Hvad kan præmieres

Fredensborg Kommune præmierer hvert andet år bygninger og anlæg, der er udført med arkitektonisk kvalitet, og som er med til at gøre kommunen smukkere og mere klimaven-lig/bæredygtig.

Emner/byggerier skal være taget i brug inden for de to foregående kalenderår før præmi-eringen finder sted, eller være færdige i et sådant omfang, at beslutningsgrundlaget for en præmiering kan forsvares.

Følgende kan præmieres:
• Nye bygninger til alle typer anvendelser som, f.eks. etageboliger, parcelhuse, liberale erhverv, industri, offentlige formål mv.
• Om- og tilbygninger til eksisterende bygninger
• Restaurering af bygninger og anlæg
• Andre anlæg som f.eks. parker, pladser, gårdrum, vej- og landskabsanlæg

Kommunen kan endvidere vælge, at tildele ”klassikerprisen” til et emne eller byggeri opført uden for den ellers givne 2 årige periode. ”Klassikerprisen” kan tildeles, hvis kommunen finder, at der er gjort en indsats for, at bibeholde oprindelige arkitektoniske kvali-teter, f.eks. stadig opretholdelse af et helhedsindtryk.

Kommunen kan også vælge at give en påskønnelse til organisationer, foreninger eller personer, der har gjort en særlig indsats for at øge den arkitektoniske kvalitet i Fredens-borg Kommune.

Ved præmieringen kan der lægges vægt på:

• at byggeriet eller anlægget fremtræder smukt og i høj arkitektonisk kvalitet,
• at der bidrages til arkitektonisk nytænkning, i et nutidigt eller moderne formsprog,
• at der bidrages positivt til byen, kvarteret, gaden eller det omgivende landskab,
• at der er skabt gode rammer for hverdagsliv og brugskvalitet, herunder tilgængelighed for alle,
• at der er tænkt klima og bæredygtighed ind i materialevalg, realisering og drift, eller
• at der er tale om en smuk renovering af en gammel bygning, med udgangspunkt i bygningens oprindelige arkitektur.

Pkt. 3
Præmier

Præmien består af et diplom til ejer/bygherre, et diplom til arkitekten og/eller et diplom til landskabsarkitekten.

Ejer kommunen bygningen/anlægget tildeles diplomet til arkitekten og/eller landskabs-arkitekten.

Præmiering af organisationer, foreninger eller personer sker ligeledes ved tildeling af et diplom.

Pkt. 4
Bedømmelse

Bedømmelse foretages af en bedømmelseskomité bestående af 5 personer:

• Formanden for Plan- og Klimaudvalget
• 2 medlemmer af Byrådet
• 1 repræsentant fra Akademisk Arkitektforening
• 1 medarbejder fra administrationen i Center for Plan og Miljø

Herudover stiller Center for Plan og Miljø 1 medarbejder til rådighed som sekretær for komitéen. Sekretæren har ikke stemmeret.

Komitéen udpeges ved starten af en ny byrådsperiode og deltagelse løber byrådsperioden ud. Genudpegning kan finde sted. Ved udtrædelse før tid skal komitéen opsuppleres.

Indstilling af emner/bygninger til bedømmelseskomitéen udarbejdes af administrationen ved Center for Plan og Miljø. Administrationen sørger for, at offentligheden, borgerne og erhvervslivet har haft mulighed for, at bidrage med forslag til indstillingen.

Før der træffes afgørelser, skal bedømmelseskomitéen i videst mulige omfang have besigtiget de indstillede emner/bygninger in situ. Bedømmelser sker ud fra kriterierne i pkt. 2, og valget af de endeligt præmierede emner/bygninger skal motiveres.

Afgørelser i bedømmelseskomitéen træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af eventuel stemmelighed har formanden for Plan- og Klimaudvalget den afgørende stemme.

Bedømmelseskomitéen kan afgøre, at hvis der ikke findes emner til præmiering, uddeles der ingen præmier det pågældende præmieringsår.


Arkitekturprisen 2013
Enfamiliehus på Strandvænget 8, 3050 Humlebæk
Opført i 2007
Arkitekt: M & M Arkitekter v/ Anders Møller og Tue Trærup Madsen.
Bedømmelseskomiteen udtaler: Strandvænget 8 er et fint eksempel på indpasning af et nyt enfamiliehus i et ældre boligområde. Med sine proportioner, sit moderne formsprog og sin forarbejdning af tagfladerne, tager villaen hensyn til omgivelserne, og er med til at højne kvaliteten af arkitekturen i området. Carporten er opført efterfølgende, men er på fornem vis tænkt med i helheden.

Renoveringsprisen 2013
Facaderenovering af Islandshøjparken afd. 101, Islandshøjparken 17-32, 2990 Nivå. Udført i 2010-2012. Arkitekt: JJW Arkitekter A/S
Bedømmelseskomiteen udtaler: Facaderenoveringen af Islandshøjparken har tilført bebyggelsen en imødekommende og arkitektonisk identitet, hvor facadernes murstenspartier og elegante farveholdning trækker på genkendelige traditioner fra tidligere årtiers dansk almennyttigt boligbyggeri. Et forældet betonbyggeri er på fornem vis blevet opgraderet.
samt
Istandsættelse og transformation af Lyngebækgård, Lyngebækgårsdalle 7 m.fl., 2990 Nivå. Udført løbende siden år 2000 . Arkitekt: Poul Svendsen i tæt samarbejde med ejeren
Bedømmelseskomiteen udtaler: Med sine renoveringsarbejder og nybyggeri, fremstår det samlede anlæg helstøbt, og i relation til den flot genskabte og restaurerede hovedbygning. Bygningsmassen fremstår eksklusiv i en kombination af gode materialer og godt udført håndværk.

Klassikerprisen 2013
Boligbebyggelsen Fredensborghusene, Bakkedraget 1-79, 3480 Fredensborg
Opført i 1963. Arkitekt: Jørn Utzon
Bedømmelseskomiteen udtaler: Fredensborghusene er opført med en tidløshed i både arkitektur og landskabsbehandling. Som den stolte hjemkommune for en af Danmarks mest anerkendte og roste boligbebyggelser, ønsker Fredensborg Kommune, at tildele boligbebyggelsen den klassikerpris som de til fulde fortjener.