Fredensborg Kommune er frikommune fra 2016 til 2020.

Fredensborg Kommune var en af de første frikommuner i Danmark.
Vi var med allerede fra 2012, hvor vi afprøvede forsøg på en bred vifte af kommunens serviceområder. Den første periodes frikommuneforsøg blev afsluttet i juni 2017.

I det nye frikommuneforsøg samarbejder Fredensborg Kommune med otte andre nordsjællandske kommuner om at afprøve en mere helhedsorienteret indsats overfor borgerne, der har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet på grund af en række forskellige sammensatte udfordringer - fx med misbrug og fysiske og social-psykiatriske udfordringer.

 

Forsøgsperioden er fra 1. oktober 2017 til 1. juli 2020.

Målgruppen
Fredensborg Kommunes frikommuneforsøg II retter sig mod borgere med svære og komplekse problemer. Det er borgere, som ofte modtager hjælp fra flere adskilte myndighedsområder og modtager flere typer af indsatser og ydelser. Mere specifikt er målgruppen for frikommuneforsøget afgrænset til de borgere, som vurderes i målgruppen for at kunne tilbydes ressourceforløb (LAB§2 nr. 11) . Endvidere er målgruppen afgrænset til: 

Målgruppen for forsøget
1. Borger vurderes at have komplekse problemstillinger udover ledighed.
2. Der skal ud fra en faglig vurdering være mulighed for at borger kan udvikle sig.
3. Der skal ud fra en faglig vurdering være en vis grad af motivation og samarbejdsvilje hos borger. 
4. Borger er vurderet aktivitetsparat og er på uddannelses- eller kontanthjælp eller i ressourceforløb. 
5. Borger vurderes i målgruppen for et ressourceforløb.
6. Det vurderes, at borger, udover beskæftigelsesrettede tilbud, er berettiget til supplerende tilbud efter enten serviceloven, sundhedsloven og/eller rehabiliterende træning, som en del af løsningen på, at borger kommer tættere arbejdsmarkedet. 

Formål
Kommunens Center for Familie og Handicap og Center for Job og Uddannelse går sammen om at tilbyde disse borgere én samlet plan og en helhedsorienteret sagsbehandling. Målet er, at borgerne skal opleve:

  • Et bedre koordineret sagsforløb 
  • En mere sammenhængende indsats
  • En øget indflydelse på eget forløb

Udfordringen
En rapport fra 2016 udarbejdet af KL peger på, at kun 3% af borgerne, som har gennemgået et ressourceforløb fra 2013-2016 er kommet i ordinær beskæftigelse. Den peger på, at manglende tværgående samarbejde, manglede tilbud og motivation hos borgerne er de største barrierer for, at borgere i ressourceforløb når deres mål og kommer tættere på arbejdsmarkedet. Center for Job og Uddannelse har bidraget med data til KLs undersøgelse og kan genkende rapportens konklusioner. 

Kommunens forventning til forsøget er, at den styrkede indsats vil betyde at borgere, som er i ressourceforløb i Fredensborg Kommune bliver hurtigere afklaret og dermed kommer hurtigere i gang med de støtteforanstaltninger, som på sigt skal hjælpe borgerne i beskæftigelse.

I medfør af Lov om frikommunenetværk er der fastsat hjemmel til Byrådets beslutning om at igangsætte forsøget ’En plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren’. 

Det sker i Fredensborg Kommune for målgruppen fastsat i lov om aktiv beskæftigelse §2 nr. 11 i henhold til bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet:

 

  • §§ 25-27, der vedrører muligheder for at samle de beskæftigelsesrettede planer, herunder min plan, plan for sygedagpengeopfølgning samt rehabiliteringsplanens indsatsdel i borgerens ene samlede plan.
  • § 28 der muliggør at andre enheder i kommunen end jobcentret kan udføre opgaver og træffe afgørelser om beskæftigelsesindsatsen
  • § 29, der vedrører proceskrav ved det individuelle kontaktforløb.
  • §31, der vedrører fleksibilitet i tilrettelæggelsen af opfølgningssamtaler
  • §32, der vedrører mulighed for at fravige krav til indhold, frekvens og hyppighed i jobsamtaler
  • § 33, Der vedrører kommunens mulighed for at kunne sætte ret- og pligttilbud i bero
  • § 34, der muliggør at mentorplanen kan sættes ind i min plan

Byrådet besluttede 30. juni 2016 at indgå i frikommuneansøgning II i et netværk med 9 nordsjællandske kommuner. 

 

Vi ønsker, at borgerne skal opleve sagsbehandlingen som mere enkle og gennemskuelige og opleve indsatsen som mere overskueligt og tilpasset den enkelt borgeres livssitution.

Vi vil finde nye måder og samarbejdsformersåledes at myndighedsbehandlingen bliver mere fleksibel, uden at borgernes retssikkerhed sættes over styr.

Vi arbejder i tæt samarbejde med 8 andre kommuner om at løse fælles udfordringer og sikre en bedre hverdag for den enkelt borger.

Evaluering er en vigtig grundsten i frikommune-forsøget.

Evalueringen går på tværs af kommuneskel og ser på den samlede effekt af kommunernes individeulel forsøg. Det sikrer, at vi tilvejebringer viden, dokumentation og erfaring som kan komme ikke bare frikommunerns borgere til gavn, men alle borgere i Danmark.

De gamle frikommuneforsøg (2012 - 2016)  får lov at fortsætte indtil juni 2017, sådan at Folketinget kan nå at lave ny lovgivning, som imødekommer de forsøg, som Folketinget vurderer er så gode, at de skal gøres alment lovlige for alle 98 kommuner.

I Fredensborg er evalueringerne af de enkelte forsøg samlet i en evalueringsrapport. Rapporten er sendt  ind til Social- og Indenrigsministeriet.

Se frikommune-evalueringsrapporten her