I forbindelse med byggeri af ny gangbro mellem Kokkedal Skole Øst og Vest lukkes for nord/sydgående offentlige cykel- og gangsti i tidsrummet 13. januar til 13. april 2020.
Hvis byggeriet af gangbroen bliver færdig før, fjernes afspærringen.
Der er opsat skiltning for omkørsel i denne periode.
Fredensborg Kommune beklager de gener dette måtte medføre.

 

Fra design til byggeri
 

På skolen i Kokkedal er personale og elever for tiden involveret i en proces, hvor visionerne fra byggeprogrammet skal omformes til konkrete byggeforslag.
Der er nedsat en gruppe af både elever og personale, som er med til at tone netop deres område på skolen. De skal blandt andet finde ud af, hvad de kommende nye områder som f.eks. aktivitets-, besked- og fordybelseszoner skal kunne. Elever, personale og ledelsen er tæt på processen og deltager aktivt i det spændende udviklingsarbejde.

Spor A bliver det første spor, der ombygges. På spor A bor til dagligt 2.-4. årgang og de skal mens byggeriet foregår midlertidigt flytte ned på skolens spor F, som i mellemtiden ikke bruges af andre interne eller offentlige funktioner.

Byggeriet af Gymnastikkens Hus foregår sideløbende med renovering af skolens spor A og i den forbindelse er det oplagt at dele byggeplads og at samle byggeaktiviteterne geografisk i et område af skolen af gangen.
Selve byggeriet forventes påbegyndt i forår 2020.
 

Prøvehandlinger og pædagogiske eksperimenter

 

Elever og lærere på Kokkedal Skole er dog allerede godt i gang med at udvikle og afprøve nye læringsmiljøer rundt omkring på de forskellige årgange.
Både 7. og 8. årgang har arbejdet med elevplanlagte og -anlagte undervisningsrum. De har bygget om i deres klasselokaler og indrettet sig eksperimenterende.
På 0. årgang har de fået bygget en læsehule oppe under loftet og 3. årgang har på en uge bygget de flotteste læsehule-prototyper, som de nu prøver af, inden der skal investeres og bygges nyt.
 

I efteråret 2018 blev projektet for Kokkedal skudt i gang.
 
Konsulenthuset Autens og Henning Larsen Architects blev valg som rådgivere.
Der er gennemført en bred og grundig borgerinddragelse i Kokkedal med  seks workshops foruden en sideløbende crowdsourcing proces med involvering af alle skolens elever.

Inddragelsesfasen
Selv inddragelsen og hovedtankerne i det foreslåede byggeprogram blev gennemgået på temamødet om Fremtidens Folkeskoler forud for økonomiudvalgsmødet i januar. Byggeprogrammet er siden konkretiseret af alle involverede parter.

På baggrund af den grundige inddragelsesproces er der udarbejdet et oplæg, som skitserer retning og konkrete tiltag for Kokkedal Skole.

Byggeprogrammet er en sammenfatning og videre bearbejdning af input i inddragelsesprocessen.

Projektet i Kokkedal omsætter Fredensborg Kommunes pejlemærker på skoleområdet til konkrete løsninger, der skaber rum for fortsat pædagogisk og didaktisk udvikling. Projektet inddrager desuden Kokkedals skoles egne værdisæt samt deres og eksperternes erfaring og viden omkring fremtidens læring og kompetencer.

Projektet bygger også på konceptet om, at alle flader er læringsflader, læring gennem leg og bevægelse, inkluderen¬de og involverende rum til undervisning og samvær samt tryghed – både inde og ude.

 

Den første workshop blev afholdt for dels skolens elevråd og den samlede personalegruppe, og dels for interne og eksterne interessenter og brugere af skolen.
Overskriften på den første workshop for personale og elevråd var ”Identitet og værdier”, og der blev bl.a. arbejdet med skolens hjerteblod og identitet samt en idébank for fremtidige tiltag.

På den anden workshop, som havde titlen ”Lokale fællesskaber”, var formålet at samle inputs til den videre proces fra den interne og eksterne interessenter og brugere af skolen.

I december 2018 deltog personale, elevråd og samt øvrige interessenter i to design-workshops under overskriften ”Fremtidens læringsmiljøer”.
Brugerne designede og byggede fremtidens læringsmiljøer i 1:20 modeller af Kokkedal Skole.

I januar 2019 gennemførtes workshop 3 under overskriften ”Behov og disponering”, her fremlagde arkitekterne bl.a. deres første oplæg til hovedgreb, disponering og principskitser. Brugerne identificerede, kvalificerede, prioriterede og forbandt vigtige elementer og de funktionsbehov de hidtil havde fremlagt
Den afsluttende workshop 4 var en konklusionsworkshop, hvor det foreløbige bud på et byggeprogram blev præsenteret. Der blev skabt en tydelig og genkendelig kobling tilbage til diskussionerne og ideerne som interessenter og rådgiverteam sammen har skabt.
 
Der har under hele forløbet været en rigtig god stemning blandt både skolebestyrelsen, personale og skolens elevråd, som også har deltaget i hele forløbet.
Alle workshops blev afholdt med et stort antal deltagere og ikke mindst stor interesse og engagement for indholdet og projektet. Ved afslutningen af forløbet var det tydeligt at se og mærke at brugerne kan tage ejerskab over de endelige konklusioner.
Både brugere af skolen, projektgruppe, personale, elever og skolebestyrelse har ved afslutning rost processen og bakker op om forslaget til konkret udmøntning.

 

Overordnet set tages der i oplægget udgangspunkt i 4 hovedområder:

•    Hjemområder
•    Fagområder
•    Fællesarealer
•    Udeområder

Der er overordnet i programmet arbejdet med muligheden for forskellige zoneinddelte læringsaktiviteter; der skabes rum for fordybelseszoner, formidlings(/besked)zoner og projektzoner. Disse zoner skal i hjemområderne sikre at man kan udnytte centralrum, forbindelseszone samt base- og grupperum mere alsidigt, således at rummene bliver både inkluderende og involverende. Rummene skal opfordre til læring, samvær og tryghed, pirre elevernes nysgerrighed og samtidig sikre mulighed for at leg og læring i højere grad kan ske gennem bevægelse.

Der skal i forbindelse med fagområderne etableres kreative miljøer tilpasset elevernes alderstrin – fra håndens arbejde til det digitale. Skolens PLC (pædagogiske læringscenter) åbnes op og kobles med de kreative fag samt skaber en tydeligere sammenhæng med kantineområdet, som er et naturligt samlingssted for hele skolen. Der sikres ligeledes mulighed for bedre faciliteter for drama, musik og billedkunst med et nyt designtorv på Øst samt et kreatorv for de mindre elever på Vest. Endelig afsættes midler tril medfinansiering af et første bud på en Sciencep Park Kokkedal.

Fælles for hele skolen bliver de nye muligheder for udstilling på alle fællesarealer. De ”ikke fagorienterede” fællesområder som gangarealer; benyttes til bevægelses, lærings- og udstillingsaktiviteter.

Sidst men ikke mindst er et stort fokus på at tænke inde og udeområder mere sammen; Der foreslås etablering af platforme til udendørs undervisning i sciencefag, kreative arbejdsstationer og køkkenfac¬iliteter til brug i ”fra jord-til-bord” læring.
Desuden foreslås større aktivitetsområder der kan kombinere læring, bevægelse og aktivitet i de udendørs områder.

 

Forarbejdet

Det startede med konsulentvirksomheden Autens med Henning Larsen Architects som underleverandør.
De skal som kommunens rådgivere gennemføre den omfattende inddragelsesproces samt efterfølgende udarbejde et byggeprogram i forhold til Kokkedal Skole.

Inddragelsesprocessen kommer til at foregå over ca. 3 måneder i løbet af efteråret 2018 og har det sigte at inddrage dels hovedinteressenterne; skolens personale, ledelse, elever og forældre, samt naturligvis kommende forældre (områdebestyrelse), faglige organisationer, fritidsliv og -brugere, kulturområdet samt lokale kræfter og borgere i Kokkedal.

Konsulenthuset Autens har stor erfaring med inddragelse og skoleudviklingsprojekter. De har siden 2005 arbejdet med at skabe skole til det 21. århundrede i samspil med elever, lærere, pædagoger, ledelser, kommuner og eksterne samarbejdspartnere.

Om sig selv fortæller Autens: ”Vi sætter spot på nye lærings- og skoleformer, inspirerer, skaber udviklingsprocesser og sætter handling bag ordene. Vi designer læringsrum til en ny tid. Og vi rådgiver om både pædagogik og brugerinvolvering, når der bygges skoler og uddannelsesinstitutioner”

Autens skal stå for inddragelsen i Kokkedal.

Henning Larsen Architects er grundlagt i København med kontorer over hele verden og består af et højt specialiseret team af arkitekter, designere, ingeniører, tænkere og skabere. På tværs af arkitektur, landskabsdesign, ingeniørvidenskab, interiør og grafisk design og bygherrerådgivning skaber de betingelser for det gode liv. Henning Larsen Architects står blandt andet bag Frederiksbjerg Skole i Århus, som har vundet flere priser heriblandt ”Årets skolebyggeri 2016”.


Henning Larsen Architects står for udvikling og udarbejdelse af byggeprogrammet i Kokkedal.
Vi ser frem til samarbejdet med både Autens og Henning Larsen Architects.