• Nævninger og domsmænd kaldes under ét for lægdommere.
 • Lægdommere virker i nogle straffesager sammen med en eller flere juridisk uddannede dommere.
 • Lægdommere udtages for 4 år ad gangen, og næste periode er fra 1. januar 2020 – 31. december 2023.
   

Grundlisteudvalget i Fredensborg er et politisk udpeget udvalg med 5 medlemmer, som skal vælge personer til grundlisten.
Grundlistesudvalget har valgt 145 personer til Grundlisten, som er blevet sendt til Præsidenten for Østre Landsret den 1. april 2019.

Alle ansøgere har fået besked, om de er optaget eller ikke er optaget på grundlisten. 

Ansøgningsfristen for optagelse på grundlisten for perioden 1.1.2024 til 31.12.2027 vil formentlig komme til at ligge i slutningen af januar 2023.

Det er helt almindelige borgere, der hjælper den/de juridiske dommere med at vurdere spørgsmål om skyld og straf. Lægdommerne har samme indflydelse som de juridiske dommere. 

Der er visse krav, man skal leve op til, for at kunne blive lægdommer. Det er et krav

 • At du har valgret til Folketinget (altså er fyldt 18 år og er dansk statsborger)
 • At du er uberygtet, hvilket betyder, at du ikke er straffet for alvorlige lovovertrædelser
 • At du har tilstrækkeligt kendskab til det danske sprog
 • At du ikke på grund af åndelig eller fysisk svaghed er ude af stand til at varetage en nævnings eller domsmands pligter
 •  At du ikke er fyldt 80 år inden udløbet af perioden 1. januar 2020 – 31. december 2023

 

Herudover er der en række persongrupper, som på grund af deres erhverv ikke kan udtages til nævning eller domsmand. Det drejer sig om:

 • Ministre
 • Advokater og advokatfuldmægtige
 • Ansatte i ministeriers departementer
 • Ansatte i chefstillinger i de under departementerne hørende underordnede myndigheder
 • Ansatte ved domstolene og i politiet, anklagemyndigheden, kriminalforsorgen og andre myndigheder under Justitsministeriets område
 • Præster i folkekirken og religiøse forkyndere i andre trossamfund 

Grundlisteudvalget skal sikre, at de personer, der udtages til grundlisten, udgør en repræsentation af aldersgrupperne 18-30 år, 31-50 år og 51-80 år, af mænd og kvinder, og af indvandrere og efterkommere svarende til deres andel af befolkningen i kommunen. Derudover skal listen være alsidigt sammensat i forhold til kommunens befolkning, og der kan bl.a. lægges vægt på uddannelsesmæssig baggrund og beskæftigelsesmæssig status. 

Til grundlisten skal udtages 1 person for hvert fulde antal af 300 indbyggere i kommunen.  

Landsretten trækker lod blandt de personer, der er optaget på kommunernes grundlister. Det er et borgerligt ombud at være lægdommer, og det vil sige, at man er forpligtet til at møde op, hvis man bliver udtaget som lægdommer. En lægdommer vil blive indkaldt til ca. 4 sager om året og modtager 1.100 kr. for hver retsdag.

Se mere om lægdommer, nævningesager og domsmandssager på www.domstol.dk