I det sagsforberedende arbejde er det de enkelte direktører, der har sekretariatsbetjeningen af de politiske udvalg på deres område og dermed også det faglige ansvar for beslutningsgrundlaget i sagerne.

Således er det som hovedregel direktørens (administrationens) forslag til politisk beslutning på sagerne.

Rollerne og arbejdsdelingerne i forbindelse med direktionens opgave og kompetence kan sammenfattes som således:

Kommunaldirektøren er Byrådets, borgmesterens og Økonomiudvalgets nærmeste rådgiver.

Områdedirektørerne varetager på direktionens vegne rådgivningen over for borgmester, fagudvalg og Byråd i sager, der vedrører den enkelte direktørs direktørområde.

Direktionen er ansvarlig for den samlede forvaltning og dermed administrationen af kommunens opgaver.

Den enkelte direktør er over for Byrådet, og dermed også over for fagudvalgene, pligtige til løbende at fremme forslag og initiativer, der understøtter Fredensborg Kommune som en effektiv, udviklings- og serviceorienteret kommune.

Direktionen må i fællesskab løbende vurdere behovet for organisatoriske og strukturelle tilpasninger, så der er sammenhæng mellem organisering og prioriteret indsats.

Den enkelte direktør sikrer gennem drøftelser i direktionen en ledelsesmæssig og administrativ koordinering af sager, der har strategisk eller principiel betydning for Fredensborg Kommunes økonomi, planlægning, personale og administration.

Alle sager, der forelægges til politisk behandling, skal være forberedt efter de gældende retningslinier,  og være påtegnet af den ansvarlige direktør.

Direktionen tager løbende initiativer, der fremmer Byrådets, den samlede ledelse og medarbejdernes opmærksomhed på Fredensborg Kommune som en veldreven kommune.