Billede

For os betyder grænsekrydsende samarbejde, at vi som organisation arbejder i det grænseland, som er borgernes hverdagsliv og virksomhedernes arbejdsgrundlag, og at vi samarbejder på kryds og tværs af organisatoriske og faglige grænser for at skabe mest mulig effekt sammen med dem.

Vores grænsekrydsende samarbejde skal bidrage til at vores borgere oplever en sammenhængende og helhedsorienteret service.

Borgerne oplever større sammenhæng i indsatserne
Vi møder borgerne, hvor de er, og som de er, og ikke ud fra vores organisatoriske strukturer.

Borgerne oplever mere helhedsorienterede og sammenhængende indsatser.

Borgerne deltager mere aktivt i samskabelsen af velfærd
Borgerne oplever, at de mere aktivt deltager i den velfærdsindsats, som de modtager og er en del af, og at de i højere grad inviteres med til at samskabe den fremtidige velfærd sammen med andre på tværs af organisatoriske grænser. Borgerne oplever, at de indbyrdes relationer og roller ændres i takt med at organisatoriske grænser krydses.

Borgerne oplever, at vi ser bredt efter ressourcer og bringer dem i spil sammen med dem på vejen mod deres mål. Borgerne oplever, at vi både har blik for deres egne ressourcer, ressourcer i deres netværk, i vores egen organisation, i det omkringliggende samfund og blandt nye teknologier og digitale løsninger.

 

Vi løser kerneopgaverne ud fra borgernes liv
Som organisation har vi udsyn og blik for nye grænsekrydsende samarbejder uden for vores egne organisatoriske grænser. Og vores koncernledelse understøtter nye grænsekrydsende arbejdsfællesskaber om vores kerneopgaver.

For at løse vores kerneopgaver med udgangspunkt i borgernes liv og virksomhedernes situation krydser vi både vores egne organisatoriske grænser på tværs af fagområder, centre og institutioner og de grænser, der markerer os i forhold til andre kommuner, virksomheder i den private sektor, NGO´er, frivillige og borgere.

Vi skaber velfærdsalliancer sammen med andre
I nye velfærdsalliancer arbejder vi med, at problemer, løsninger og visioner for ny bæredygtig velfærd skabes, ejes og defineres sammen med andre og ikke kun af os. Vi skaber velfærdsløsninger i fællesskab med borgerne og andre, der bringer forskellige ressourcer i spil. Sammen skaber vi effektfulde forandringer, som vi ikke kan hver for sig.

 

 

 

Vi arbejder i grænsekrydsende arbejds- og læringsfællesskaber
Vi opsøger og indgår i nye tværgående og tværfaglige arbejds- og læringsfællesskaber, når det giver mere effekt for borgerne.

Vi bidrager aktivt til at organisatoriske grænser krydses ud fra, hvad der kan skabe størst mulig effekt for borgerne. Vi ser borgernes liv og situation i et helhedsperspektiv og tænker andre ind – hvad enten det er samarbejdspersoner fra andre sektorer, fagområder eller i borgernes ressourcenetværk. Vi rækker ud og inviterer dem ind i det grænsekrydsende samarbejde.

Vi understøtter sammen med andre borgerne i at være mest mulige aktive i håndteringen af deres eget liv, i løsningen af deres situation og i det som de skal opnå.

 

• Hvor har vi fælles mål med andre faggrupper og andre organisatoriske enheder, som vi skal arbejde sammen om?
• Hvilke organisatoriske og faglige grænser er vi gode til at skabe broer over i dag?
• Hvilke broer synes vores borgere, kollegaer og politikere at vi mangler at bygge?
• Hvilke nye broer mener du, at det kan give værdi at bygge?
• Hvilke grænser skal ikke krydses?
• Hvilke grænsekrydsende samarbejder med andre kommuner, virksomheder i den private sektor, NGO´er, frivillige og borgere skal vi undersøge om kan skabe mere effekt for borgerne?

Ledetråden 2017 samlet