For os betyder temaet om ”faglighed og kompetence”, at vi som organisation stiller skarpt på udviklingen af vores forskellige fagligheder og kompetencer. Både i lyset af de krav som arbejdet med effekt og grænsekrydsende samarbejder stiller til os, og som følge af de behov, der opstår i sporet af den konstante og accelererende teknologiske og faglige udvikling.

Med stærke fagligheder skaber vi sammen den største forskel for vores borgere ud fra deres behov og situation.

Borgerne oplever at vi understøtter dem i at være aktive i eget liv
Borgerne oplever, at vi samarbejder og bruger vores forskellige fagligheder til at skabe en helhedsorienteret og effektful indsats for dem.

Borgerne oplever, at den faglige og teknologiske udvikling ændrer vores indbyrdes roller og relationen mellem os. De oplever, at de er mere aktive og at velfærden i højere grad er noget vi samskaber.

Nogle borgere ønsker, at vi hurtigere tager de nye faglige og teknologiske muligheder til os og hilser det velkomment. Mens andre hellere vil have den velfærd og service, de kender, eller som den var i går.

Vi understøtter borgerne i at tage med på den velfærdsrejse, som den faglige og teknologiske udvikling bringer os på sammen.

 


Vi har blik for udviklingstendenser og teknologier
Vi har som organisation vores opmærksomhed, nysgerrighed og kreativitet rettet mod nye udviklingstendenser og teknologier. Vi integrerer dem i vores faglige arbejde på nye måder og opnår dermed større effekt og løser vores kerneopgaver mere effektivt.

Vi understøtter fler-faglige arbejdsmiljøer og den fag-faglige udvikling
Vi bevæger os fra fag-faglige arbejdsmiljøer og kompetencer til mere fler-faglige arbejdsmiljøer og kompetencer. Det udfordrer os som ledelse og som medarbejdere. Fx på vores faglighed, identitet, kompetencer og måden vi arbejder på. Vores indflydelse, status og privilegier i indsatserne kan ændres, og det kan udfordre vores indbyrdes relationer. Udfordringer vi som ledelse og medarbejdere er opmærksomme på og håndterer sammen.

Vi har fokus på organisationens samlede kapacitet
Nye reformer, politisk prioriterede indsatser samt teknologiske og faglige nybrud stiller løbende nye krav til os. Vi har derfor som organisation blik for, hvordan vi hele tiden bedst udvikler og bruger vores samlede kompetencer og ressourcer. Det vi kan kalde organisationens kapacitet. Vi er fleksible i måden vi bruger vores organisatoriske kapacitet. Vi støtter og sætter ind dér, hvor udviklingen kræver det, så vi skaber bedst mulig effekt samlet set.

 

Vi bruger vores faglige specialisering og involverer andre fagligheder i opgaveløsningen
Vi udvikler vores faglige specialisering. Vi bruger vores egen stærke faglighed til at se andre faglige perspektiver. På kryds og tværs af organisatoriske grænser bruger vi den faglige forskelskraft til at skabe effektfulde helhedsorienterede indsatser for borgerne.

Vi er nysgerrige og henter inspiration udefra
Vi er nysgerrige på, hvordan vi bringer ny teknologi og digitale løsninger, som vi møder i vores egen hverdag, ind i vores arbejde så det giver værdi og effekt for borgerne. Vi tænker kreativt og bringer nysgerrighed og viden ind i faglige diskussioner med kollegaer og ledelse.

Vi skaber udvikling og læring gennem vores arbejde
Vores faglige udvikling og læring sker i mange forskellige arbejdssituationer. Gennem sparring med kollegaer og med nye samarbejdspartnere på tværs af fagområder, centre, institutioner, kommunegrænser, sektorer og med virksomheder, NGO´er, frivillige og borgere. Ved at opsøge ny viden og netværk og ved at prøve kræfter med nye arbejdsopgaver og arbejdsformer.
Vi bringer vores faglige udvikling og læring i spil i vores arbejde.

 

For os rejser det spørgsmål som
[FOLD UD]
• Hvordan samarbejder vi bedst i fler-faglige miljøer? Hvad kræver det af mig, mine kollegaer og min ledelse?
• Hvordan skaber vi bedst vores fortsatte udvikling og læring gennem vores arbejde og i de forskellige arbejdssituationer? Hvad skal der til for teamet/afdelingen og for mig? Hvad skal effekten være?
• Hvad kan jeg byde ind med?
• Hvornår sparrer vi med kollegaer på tværs af faglige og organisatoriske grænser? Hvordan gør vi det bedst?
• Hvornår og hvordan prøver vi kræfter med nye arbejdsopgaver og arbejdsformer?
• Hvornår og hvordan opsøger vi ny viden og netværk?
• Hvornår deltager vi i konferencer og kurser?
• Hvornår samarbejder vi med nye samarbejdspartnere på tværs af fagområder, centre, institutioner, kommunegrænser, sektorer og med virksomheder, NGO´er, frivillige og borgere? Hvordan gør vi det bedst?
• Hvilke nye teknologier og tendenser er vi nysgerrige på at undersøge for at se, hvordan de kan bruges i løsningen af vores nuværende og fremtidige kerneopgaver?
• Hvad kræver det af os? Hvad betyder det for vores arbejdsmåde og rolle?