Fredensborg Kommune udbyder varetagelse af ledsageordninger.

Udbuddet gennemføres i henhold til Udbudsloven (L nr. 1564 af 15/12/2015) afsnit III §§ 186-188, der vedrører indkøb efter det såkaldte Light-regime af sociale og andre specifikke tjenesteydelser over tærskelværdien.

I henhold til § 97 i Lov om Social Service er ledsageordningen et tilbud om hjælp til personer mellem 18 og 67 år, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan færdes alene uden for hjemmet. Ledsageordninger, der allerede er bevilget borgeren før folkepensionsalderen, kan bevares selv om borgeren er over 67 år.

Ledsagelse bevilges med 15 timer om måneden. Dog 8 timer for borgere på bosteder.
Leverandøren skal levere ledsagere og administrere ordningerne i overensstemmelse med kravspecifikationen. Dette indebærer bl.a. at holde regnskab med borgerens tilgængelige timer, jf. Servicelovens retningslinjer, at modtage bestillinger fra borgerne, at tildele ledsagere ud fra kriterier og hensyn fastlagt i kravspecifikationen, at fakturere kommunen i forhold til faktisk leverede ledsagetimer og at bistå Fredensborg Kommune med statistisk materiale og dialog omkring ledsageordningerne.
 
Den udbudte rammeaftale omfatter ledsagelse af de borgere, der specifikt har udpeget deres ledsager, såvel som borgere, hvor leverandøren sørger for en ledsager. Det bemærkes at den enkelte borger kan vælge at benytte sig af muligheden for selv at udpege en ledsager eller få udbetalt et kontant beløb til ansættelse af en ledsager.

Udbudsmaterialet kan findes på Mercell.dk: https://my.mercell.com/permalink/121526217.aspx
Omfanget af ordningen ændrer sig løbende, og omfatter primo december 2019 91 hjemmeboende borgere samt 19 borgere på botilbud. Det samlede antal leverede ledsagetimer var i 2018 ca. 13.330 timer fordelt på ca. 110 borgere.

Fredensborg Kommune lægger stor vægt på, at samarbejdet mellem borger og ledsager i eksisterende ordninger skal kunne fortsætte hos den nye leverandør, såfremt borger og ledsager er enige herom.
 
Udbuddet af ledsageordning indebærer virksomhedsoverdragelse af medarbejdere hos Kommunen, som hidtil har været helt eller hovedsagelig beskæftiget med opgaver forbundet med ledsageordningen for Fredensborg Kommune.

Der vil blive afholdt et informations- og spørgemøde den 27. januar kl. 9.00 – 10.00. Mødet holdes på Fredensborg Kommunes Rådhus, Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal. Tilmelding til mødet skal ske i Mercell.
Tilbudsfristen er den 11. februar kl. 12.00.
Fredensborg Kommune planlægger at udbyde en række pædagogiske ydelser til udsatte borgere i Fredensborg Kommune (LØFT til Udsatte Borgere).
 
I den forbindelse er der mulighed for interesserede tilbudsgivere at deltage i et møde om projektet, hvor centerchef Susanne Lyngsø vil orientere om baggrunden for udbuddet.
Vi vil tillige orientere om rammerne for processen.
 
Mødet afholdes den 21. januar kl. 10-11 på Fredensborg Rådhus, Egevangen 3B, 2980 Kokkedal.
 
Tilmeldte deltagere vil få tilsendt en dagsorden inden mødet og vil få udleveret udkast til dele af udbudsmaterialet på selve mødet.
Der vil være mulighed for at stille spørgsmål på mødet, lige som der vil være mulighed for at sende spørgsmål ind efterfølgende.
Tilmelding senest den 15. januar til simk@fredensborg.dk

Her kan du skrive dig op til at modtage besked om opdatering på siden.

Navn

E-mail