Indkøbsaftalerne indgås efter nationale udbud og EU-udbud, således at der sikres en høj kvalitet i aftalerne. 

Her finder du udbudsannoncer fra Fredensborg Kommune.

Afhængig af den enkelte sag, vil det enten være mulighed for at rekvirere udbudsmateriale eller mulighed for at anmode om at komme i betragtning som tilbudsgiver.
Under Aktuelle udbud finder du de udbudsannoncer, der lige nu er aktuelle. Der vil være perioder, hvor vi ikke har noget i udbud.

Generelt er kommunen er underlagt EU-Udbudsdirektiverne, tilbudslovgivningen og annonceringspligten i forbindelse med udbud af opgaver.

Målet er at sikre, at alle virksomheder har lige adgang til offentlige kontrakter, og at det offentlige køber bedst og billigst.

Direktiver og love fastlægger en række krav og principper kommunerne under ét skal opfylde når der indhentes tilbud,

  • herunder forbud mod diskrimination,
  • at sikre ligebehandling af tilbudsgivere og
  • skabe størst mulig gennemsigtighed ved tildeling af kontrakter.


Når kommunen vurderer tilbud kan det kun ske via kriterierne "lavest pris" eller "det økonomisk mest fordelagtige tilbud".

Lavest pris er meget enkelt; det er det billigste tilbud. 

I det økonomisk mest fordelagtige tilbud er tildelingskriterierne ikke alene prisen, men kan også være en række andre kriterier herunder kvalitet, funktionalitet mv. Certificering af medarbejdere og produkter kan være relevant i det konkrete udbud. Kommunen kan også stille mindste krav til miljø eller sociale kontrakter i henhold til kommunens indkøbspolitik.

Hvilke kriterier og mindste krav der anvendes afhænger meget af den konkrete opgave eller vare der udbydes. Det er endvidere sådan at kriterierne skal være oplyst sammen udbuddet, så det er gennemskueligt for virksomhederne hvad der lægges vægt på i tilbudsvurderingen og tildeling af kontrakten.

Kommunen må ikke tildele en kontrakt til virksomheder i kommunen med det formål at øge beskæftigelsen eller undgå fyringer. Det er forbudt i henhold til principperne i EU-Udbudsdirektiverne om at der skal ske en ligebehandling af tilbuddene. Hvis en virksomhed har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud i forhold til kriterierne så bliver den også valgt som kommunens leverandør.

Udover disse lovgivningskrav og procedurer skal kommunens indkøbspolitik følges ved indkøb. Hvor der ikke er en formel udbudspligt, skal kommunen indhente mindst 3 samtidige og af hinanden uafhængige tilbud.

 

Fredensborg Kommune har en betalingsfrist på 30 dage fra korrekt modtaget faktura.
Denne frist gælder fra tidspunktet, hvor kommunen får kendskab til den korrekte udførte fakturaen, dvs. modtagelsesdatoen. 
​Er fakturaen mangelfuld eller fejlbehæftet betales den ikke før en ny korrekt faktura er modtaget.
Det er leverandørens ansvar at sende fakturaen via et scanningsbureau eller Nemhandel, hvor der kan gå fra 1-8 dage fra afsendelsen hos leverandøren til kommunen modtager den elektronisk.

Kommunens indkøbsaftaler bliver altid indgået med betalingsfrist på 30 dage. 

Rammeaftaler med kommunens håndværkere bliver altid indgået med en betalingsfrist på 30 dage. 

Undtagelserne fra de 30 dages betalingsfrist
Honorar for speciallægeattest LÆ 155 efter regning. 
Betalingsfristen er her 14 dage fra modtagelsen i kommunen, jf. overenskomsten med sygesikringen. 

Hvornår kan leverandøren kræve renter? 
Jf. Rentelovens § 3, stk. 2 og 3 kan leverandøren, efter 30 dage fra afsendelse eller fremsat anmodning om betaling, kræve renter. 

Rentelovens § 3, stk. 2 og 3 har følgende ordlyd: Stk. 2. I andre tilfælde skal der betales rente, når der er gået 30 dage efter den dag, da fordringshaveren har afsendt eller fremsat anmodning om.