Et miljøtilsyn er en fysisk gennemgang af en virksomheds miljømæssige forhold, hvor en medarbejder fra kommunens Team Miljø, sammen med en repræsentant for virksomheden, gennemgår virksomhedens indretning og drift. 

Formålet med tilsynet er at forebygge forurening og kontrollere, at de regler, der er fastsat med hjemmel i miljøbeskyttelsesloven, overholdes.
Derudover føres der bl.a. tilsyn med, at påbud og forbud efterkommes, og at vilkår i miljøgodkendelser og tilladelser overholdes. 

Ved tilsynsbesøget tilstræber den tilsynsførende at inspirere og vejlede virksomheden om miljøforbedringer.
Følgende punkter vil typisk blive gennemgået ved et miljøtilsyn: 

  • Spildevand 
  • Luft-emission (udledning af stoffer til omgivelserne) 
  • Støj 
  • Bortskaffelse af affald, herunder tømning af olieudskiller 
  • Oplagring af farligt affald, olier og kemikalier 
  • Tankanlæg og olietanke 
  • Miljøledelse/miljøstyring 
     

Typisk aftaler Team Miljø tidspunktet for tilsynet med virksomheden minimum 14 dage i forvejen. 

Dog kan Team Miljø vælge at foretage tilsynet uanmeldt, f.eks. ved klager eller hvor formålet med tilsynet kræver det. 

 

 

 

Her kan du læse om, hvad et miljøtilsyn er og hvilken betydning det har for din virksomhed. 

I maj 2013 trådte en ny bekendtgørelse om miljøtilsyn på virksomheder i kraft. 

Bekendtgørelsen ændrer ikke på, hvilke typer virksomheder, kommunen skal føre tilsyn med, eller hvordan tilsynet udføres under tilsynsbesøgene. Men de nye regler indebærer dog nogle mindre ændringer for virksomhederne i forhold til tidligere. 

De væsentligste ændringer beskrives i denne pjece

Hvilke virksomheder er tilsynspligtige 
Vi fører miljøtilsyn med de virksomheder, som er omfattet af Miljøtilsynsbekendtgørelsen.

• Listevirksomheder som fremgår af bilag 1 og 2 til Godkendelsesbekendtgørelsen.  
• Virksomheder som fremgår af bilag 1 til Brugerbetalingsbekendtgørelsen. 
• Branchevirksomheder som er omfattet af Autoværkstedsbekendtgørelsen.  og Renseribekendtgørelsen.

Miljørisikovurdering og tilsynsfrekvens 
Alle tilsynspligtige virksomheder skal fremover miljørisikovurderes. Risikovurderingen gennemføres ud fra et scoringssystem, hvor kommunen skal vurdere virksomhederne med udgangspunkt i følgende parametre: 

• Indførelse af miljøledelse, systematik og miljøforbedringer 
• Overholdelse af miljølovgivningen 
• Opbevaring og håndtering af farlige stoffer og farligt affald 
• Udledning af stoffer til luft, jord og vandmiljø 
• Beliggenhed i forhold til sårbare områder for grundvand, drikkevand, vandløb, søer og hav, samt boliger.

De godkendelsespligtige virksomheder er blevet miljøvurderet ved udgangen af 2013, som krævet i bekendtgørelsen. Alle øvrige virksomheder vil løbende blive risikovurderet frem til fristen den 1. november 2015, hvor alle virksomheder skal være risikovurderet. 

Resultatet af risikovurderingen bliver afgørende for, hvor tit vi kommer på planlagte tilsyn hos den enkelte virksomhed. Det er dog kommunens forventning, at de færreste virksomheder vil opleve væsentlige ændringer i frekvensen af planlagte miljøtilsyn i forhold til tidligere. 

Tilsynsrapporter 
Kommunen sender på sædvanlig vis en tilsynsrapport indeholdende baggrunden for og omfanget af tilsynet, og om der er sket håndhævelser i forbindelse med tilsynet eller ved gennemgang af virksomhedens egenkontrol. 

Tilsynsrapporterne skal sendes til virksomheden senest to måneder efter tilsynsbesøget. Desuden skal dele af tilsynsrapporten offentliggøres.

Kommunen skal gennemføre to årlige tilsynskampagner på virksomheder og landbrug, rettet mod en branche, et specifikt miljøtema eller et geografisk område.

I tilsynskampagnerne skal der opstilles mål for indsatsen, og effekten af kampagnerne skal vurderes. Kommunen skal en gang årligt digitalt offentliggøre det samlede resultat af kampagnerne. 

Offentliggørelsen af kommunens tilsynskampagner sker på hjemmesiden Danmarks Miljøadministration på www.dma.mst.dk

Fredensborg Kommune har siden reglerne trådte i kraft udført to kampagner årligt, fordelt på en kampagne på virksomheder og en på landbrug.  

 

Medfører din virksomheds drift uhensigtsmæssige miljøforhold, der kan genere omgivelserne - så som forurening af luft, overfladevand, jord og grundvand eller generende støj, kan kommunen gribe ind.

Vi har følgende muligheder for håndhævelse af miljølovgivningen: 

• Give en henstilling om at forholdene bringes i orden indenfor en given tidsfrist. 
• Give et påbud om at ændre på forholdene med en tidsfrist for, hvornår miljøkravene skal være opfyldt (et juridisk bindende krav). 
• Eller give en indskærpelse om at bringe et ulovligt forhold til ophør indenfor en given tidsfrist. Her er der ikke tale om fastlæggelse af nye regler, vilkår eller grænser, men om at indskærpe overholdelsen af gældende regler. 

Overtrædelse af vilkår i godkendelser/tilladelser eller overtrædelse af regulativer, forskrifter, bekendtgørelser eller påbud/indskærpelser kan medføre politianmeldelse.


Her kan du læse kommunens miljøtilsynsplan for perioden 2017-2020.
I Miljøtilsynsbekendtgørelsen er der krav om, at kommunerne skal udarbejde en miljøtilsynsplan.

Fredensborg Kommunes miljøtilsynsplan indeholder oversigtskort, der viser,
• hvor kommunens erhvervsområder er placeret i forhold til den bymæssige bebyggelse og de åbne landområder.
• hvilke miljøklasser de enkelte erhvervsområder kan rumme.
• om de enkelte erhvervsområder er placeret i områder med særligt sårbart drikkevand (OSD).

Miljøtilsynsplanen indeholder desuden en generel vurdering af relevante væsentlige miljøproblemer, som virksomheder og landbrug giver anledning til.

Miljøtilsynsplanen er ikke en detaljeret plan for hvilke virksomheder og landbrug, der får tilsyn hvilke år. Planen beskriver derimod strategien for gennemførelse af tilsyn. Tilsynsplanen skal revideres hvert 4. år.
Det er et krav, at miljøtilsynsplanen skal indeholde en fortegnelse over de særligt forurenende såkaldte IED-virksomheder og store husdyrbrug.

Målet med miljøtilsynsplanen er at opfylde kravene i miljøtilsynsbekendtgørelsen og samtidig orientere interesserede borgere og virksomheder m.m. om kommunens aktiviteter på miljøtilsynsområdet. Endelig oplyses der om kommunens samarbejde med andre myndigheder.

Kommunen bruger dermed miljøtilsynsplanen som et redskab i den overordnede planlægning af tilsynsindsatsen og som oplysning om miljøtilsynet til kommunens virksomheder, landbrug og borgere.Miljøtilsynsplan for 2017- 2020 kan læses her

Fredensborg Kommune udarbejder efter ethvert fysisk tilsyn på en virksomhed eller et husdyrbrug en tilsynsrapport, der beskriver virksomhedens eller husdyrbrugets miljøforhold, overholdelse af regler m.v.

Ifølge miljøtilsynsbekendtgørelsen skal kommunen offentliggøre fastlagte dele af tilsynsrapporterne.

Offentliggørelsen gælder for tilsyn der er udført efter den 7. juli 2015. 

Siden 1. maj 2016 har offentliggørelsen af tilsynsrapporter i stedet fundet sted på portalen Danmarks Miljøadministration som findes her: www.dma.mst.dk. Rapporter fra tilsyn udført efter denne dato skal derfor fremsøges her. 

Offentliggørelsen sker i overensstemmelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Virksomheden har haft tilsynsrapporten til kommentering inden offentliggørelse.
Fredensborg Kommune har mellem 7. juli 2015 og 1. maj 2016 gennemført miljøtilsyn på virksomhederne og husdyrbrugene angivet nedenfor.

 

Miljøtilsynsrapport Langstrup Flugtskydebane

Miljøtilsynsrapport Vantage

Miljøtilsynsrapport Voxen Technology

Miljøtilsynsrapport AH Finmekanik

Miljøtilsynsrapport Carmi

Miljøtilsynsrapport Eilersen

Miljøtilsynsrapport Varmecentralen Humleparken

Miljøtilsynsrapport Fredensborg Slammineraliseringsanlæg

Miljøtilsynsrapport Karlebo Slammineraliseringsanlæg

Miljøtilsynsrapport Dauglykke Skytteforening

Miljøtilsynsrapport Humlebæk Auto v. Peter Moesgaard

Miljøtilsynsrapport Seneberg Shocks

Miljøtilsynsrapport - Jørgen Madsen Autoopretning  

Miljøtilsynsrapport - Avderød Auto 

Miljøtilsynsrapport - Fredensborg Maskinfabrik ApS 

Miljøtilsynsrapport - Mercasol 

Miljøtlsynsrapport - Ebbe Dalsgaard

Miljøtilsynsrapport - Scanomat

Miljøtilsynsrapport - Autohuset Hørsholm

Miljøtilsynsrapprt - Phønix Tag

Miljøtilsyn - Sika Danmark

Miljøtilsynsrapport - Humlebæk Møbellakering

Miljøtilsynsrapport - Kongevejen 118 A

Miljøtilsynsrapport - Langerødvej 4 A

Miljøtilsynsrapport - Lønholtvej 14 A

Miljøtilsynsrapport - Kongevejen 57

Miljøtilsynsrapport - Grønholtvej 33

Miljøtilsynsrapport - Hesselrødvej 19

Miljøtilsynsrapport - Hørsholmvej 11

Miljøtilsynsrapport - Lønholtvej 8A

Miljøtilsynsrapport - Uglesø Mosevej 1

Miljøtilsynsrapport - Langstrupvej 15

Miljøtilsynsrapport - Kongevejen 57

Miljøtilsynsrapport - Møllevej 7

Miljøtilsynsrapport - Højengen 1