Starter du en større virksomhed, som kan give anledning til væsentlig miljøpåvirkning, skal du sandsynligvis have en miljøgodkendelse.

  • Ved væsentlig miljøpåvirkning er der tale om støj, røg, lugt, opbevaring af olie og kemikalier mm.
  • Virksomhedstyper, der skal miljøgodkendes, er nævnt på en liste i bilag 1 og 2 til ”Bekendtgørelsen om godkendelse af listevirksomhed”.
  • En godkendelsespligtig virksomhed må ikke starte produktion, før kommunen eller i enkelte tilfælde staten har meddelt en miljøgodkendelse. 
     

Hvis du allerede har en miljøgodkendelse, men ønsker at ændre produktionen væsentligt eller udvide produktionsarealet, skal du søge om en revideret godkendelse. 

 

For at fremme sagsbehandlingen og skabe et godt samarbejde fra starten, anbefaler vi, at du kontakter Team Miljø så tidligt i planlægningsforløbet som muligt. Vi kan f.eks. give input til placering af f.eks. skorstene og støjende anlæg eller lignende, så de placeres mest hensigtsmæssigt for såvel de omkringliggende boliger som for virksomheden. 

Desuden kan vi hjælpe med afklarende spørgsmål i forbindelse med udarbejdelse af ansøgningen og generelt orientere om relevante love og regler. Måske kan vi også bidrage med viden om renere teknologi, miljøstyring og forureningsbegrænsning med videre. 

 

Ansøgninger om miljøgodkendelser skal sendes elektronisk gennem Byg og Miljø 

Ansøgning om miljøgodkendelse fritager ikke for indhentning af andre tilladelser og godkendelser - f.eks. byggetilladelse.

Det anbefales derfor at tage kontakt til Fredensborg Kommunes byggeafdeling, inden projekt om etablering eller ændring af virksomhed igangsættes.