Der er grænser for, hvor meget luftforurening en virksomhed må udlede.

Vi fører tilsyn med, at de lokale virksomheder overholder Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for luftforurening.

Fredensborg Kommune har mulighed for at regulere udledning af røg, støv og lugt fra virksomheder, hvis udledningen giver anledning til væsentlig gene for omgivelserne.

Hvis du som borger føler dig generet af røg, støv, lugt eller anden luftforurening fra en virksomhed, er du velkommen til at kontakte Team Miljø, der vil tage stilling til den konkrete henvendelse, og vurdere hvordan problemet løses mest hensigtsmæssigt.

Vi  anbefaler dog altid, at borgeren i første omgang selv tager kontakt til virksomheden med henblik på at få problemet løst. Det har tidligere ofte vist sig effektivt, da mange virksomheder lægger stor vægt på at have et godt forhold til naboer.

Hvis det ikke er muligt at løse problemet internt mellem borger og den pågældende virksomhed, kan borgeren klage til kommunen.

Det er dog ikke muligt at forblive anonym, da kommunen er forpligtet til at oplyse klagerens navn, hvis der søges om aktindsigt i sagen.

Formålet med skemaet er at fremme kommunens behandling af din henvendelse.

Det er ikke en betingelse for, at kommunen kan behandle en klage, at der udfyldes et klageskema, men vi henstiller til, at du benytter skemaet, da det effektiviserer og fremmer sagsbehandlingen.


Vi skal oplyse om, at der vil blive oprettet en sag, og at skemaet vil indgå i sagens dokumenter.


Kommunen har i medfør af persondataloven pligt til at underrette den der klages over. Vi skal også oplyse dig om, at den der klages over i henhold til forvaltningsloven kan bede om aktindsigt i oplysningerne om, hvem der har klaget. Kommunen har pligt til at udlevere disse oplysninger, medmindre der undtagelsesvist er særlige forhold, der taler mod udlevering af oplysningerne. Hvis du har navne- og adressebeskyttelse kan du derfor anføre det i skemaet. Endvidere kan du oplyse, hvis du mener, at der er andre særlige forhold, der taler for hemmeligholdelse af din identitet.
Skemaet skal sendes til:
Fredensborg Kommune
Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv
Egevangen 3B
2980 Kokkedal
Att. Team Miljø

eller på e-mail til: miljoe@fredensborg.dk

  • Når kommunen har modtaget din klage sender vi dig en kvittering for modtagelsen.
  • Den der klages over, vil derefter blive orienteret om klagen med henblik på en udtalelse (partshøring).
  • Herefter vil kommunen vurdere, hvad der videre skal ske i sagen.


Hvis kommune mener, at der ikke er baggrund for at gå videre med sagen, vil du blive oplyst om, at du måske kan klage over dette til en højere klageinstans. Det afhænger blandt andet af, om det er en afgørelse, der overhovedet kan påklages og om hvorvidt du er klageberettiget efter den lovgivning, der regulerer forholdet.


Hvis kommunen går nærmere ind i sagen, vil du blive orienteret om udfaldet af sagen.

 

Kontakt
Team Miljø på miljoe@fredensborg.dk eller på 72 56 59 07.