Tilsynskampagne med dyrehold i udvalgte områder i kommunen.

Fredensborg Kommune har en langsigtet målsætning om at sikre, at jord, overfladevand og grundvand er godt beskyttet mod forureninger. Derfor er der gennemført en tilsynskampagne med landbruget i ugerne 47-48 i 2016.
I denne periode har vi været i kontakt med ejendomme med dyrehold i nogle udvalgte områder.

Formålet med tilsynskampagnen har været at få et mere præcist billede af vores erhvervsmæssige dyrehold i disse områder.
Der er ikke fundet ukendte erhvervsmæssige dyrehold. Kommunen har dog kunnet konstatere, at ejere af ejendomme med dyrehold skal blive bedre til at anmelde ændringer i deres besætning, da over 50 % af de undersøgte ejendomme ikke har anmeldt disse ændringer til kommunen. Samlet set har tilsynskampagnen været en succes, da vi har fået et mere præcist billede af dyreholdene i de undersøgte områder.


Husk at det er lovpligtig at give Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv, afdelingen for Natur og Miljø besked inden etablering, udvidelse eller ændring af dyrehold over 3 DE eller af mødding, stalde mv. 

Udfyld og fremsend en anmeldelse, som kan hentes her Anmeldelse af dyr og anlæg

Store dyrehold kan også kræve særlig miljøtilladelse eller -godkendelse. 

Inden opførelse af bygninger skal der herudover rettes henvendelse til Kommunens Byg og Ejendom om byggesager. 


Ved et tilsyn er det primært indretning af stalde, antal dyr, opbevaring af gødning samt arealer til udbringning af gødning man ser på, dvs. om reglerne i ”Bekendtgørelsen om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v.” og vilkår i en eventuel tilladelse er fulgt, men også affaldsforhold, olieoplag, brønde m.m. gennemgås. 
 


Formålet med husdyrbekendtgørelsen, ”Bekendtgørelsen om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v.” er at begrænse forurening og gener fra dyrehold herunder fra produktionen, opbevaringen og anvendelsen af husdyrgødning, ensilage m.v.

Der er krav til blandt andet placeringen af mødding og stalde, indretningen af stalde samt antallet af dyr i relateret lovgivning.

Husdyrbekendtgørelsen, ”Bekendtgørelsen om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v.”. nr. 1695 af 19/12 2006 med senere ændringer

Vi fører tilsyn med ejendomme med dyrehold af heste, kvæg, svin, får mv., hvis husdyrholdet er på mere end 3 dyreenheder (DE)*. 
Kommunen skal kontrollere, at landbruget drives på en miljømæssig forsvarlig måde.

  • Dyrehold over 3 DE skal mindst have tilsyn hvert 6. år. 
  • Mindre dyrehold og plantebrug kan også få udført miljøtilsyn.